• Žiacka rada

   • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je na škole zriadená žiacka školská rada . Žiacka školská rada zastupuje záujmy žiakov školy, jej členovia sú ich zvolenými reprezentantmi vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

     

    Prostredníctvom žiackej školskej rady sa žiaci školy:
    • vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
    • podieľajú na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
    • predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, týkajúce sa života školy.

    Členovia žiackej rady:

    1. Victória Miklová - ukončené štúdium
    2. Petra Nôtová - ukončené štúdium
    3. Oliver Babík - ukončené štúdium
    4. Sándor András Pataky - ukončené štúdium
    5. Ákos Kunya
    6. Adriana Gavurová
    7. Katarína Ďurianová
    8. Kristína Šenkárová
    9. Ladislava Rízová
    10. Klaudia Zacharová
    11. Natália Wereská

    V najbližšom čase prebehnú voľby na doplnenie členov žiackej rady.