• Žiacka rada

   • V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je na škole zriadená žiacka školská rada . Žiacka školská rada zastupuje záujmy žiakov školy, jej členovia sú ich zvolenými reprezentantmi vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

     

    Prostredníctvom žiackej školskej rady sa žiaci školy:
    • vyjadrujú k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
    • podieľajú na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
    • predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, týkajúce sa života školy.

    Členovia žiackej rady:

    1. Sofia Klementová
    2. Daniel Kurák
    3. Ákos Kunya
    4. Adam Csíkfejes
    5. Sofia Babičová - zástupca
    6. Klaudia Zacharová - predseda
    7. Krisztián Szendrei
    8. Vratko Mančuška
    9. Nikola Gembický
    10. Sofia Szántóová
    11. Ema Lajgútová