• Ak sa chceš dozvedieť viac informácií o možnostiach štúdia na našej škole, klikni na obrázok.

    

    • Oznam
     • Oznam

      Vážení rodičia, milí žiaci!
      V súvislosti s nariadením zriaďovateľa práce na home office predbežne do 24.01.2021 pre všetkých zamestnancov školy Vám oznamujem, že administratíva spojená s potvrdzovaním prihlášok na VŠ, vydávaním potvrdení o návšteve školy a iné, bude zabezpečená raz týždenne, a to vždy v pondelok od 9,00 hod. do 12,00 hod. na sekretariáte školy.

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.2021 sa v školskom roku 2020/2021 ruší externá časť maturitnej skúšky. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí MŠVVaŠ SR do 31. marca 2021.
      Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021;konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 zo dňa 05.01.2021 budú od 11. Januára 2021 všetky triedy pokračovať vo vyučovaní dištančným spôsobom a podľa rozvrhu, ktorý platil do konca kalendárneho roka.

      Na 22. - 23. januára 2021 pripravujeme podľa pokynov zriaďovateľa pretestovanie žiakov, jedného zákonného zástupcu a zamestnancov školy. O spôsobe testovania budete včas informovaní prostredníctvom EduPage. Od 25. januára 2021 v prípade priaznivej pandemickej situácie v okrese, predpokladáme nástup žiakov do školy podľa usmernenia RÚVZ RS.

    • pf 2021
     • pf 2021

      O tom, že Vianoce sú pre nás všetkých jedným z najkrajších sviatkov v roku, nepochybuje nikto z nás. Je to čas, kedy myslíme najviac na svojich najbližších, na všetko, čo pre nás urobili, a stále robia. Je to čas, keď pre každého máme pár prívetivých viet, pretože nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

    • Záverečník
     • Záverečník

      Záverečník - Obrázok 1Milí čitatelia,

      viac ako mesiac ste si mali možnosť svoje chvíle dištančného vzdelávania spestriť článkami, ktoré sme vám prostredníctvom webovej stránky našej školy prinášali do vašich domovov. V úvode sme mali veľký rešpekt pred tým, ako to všetko dopadne. Vydávať časopis v elektronickej forme bolo niečo, s čím sme ešte skúsenosť nemali. Avšak vďaka pomoci pána zástupcu, Ing. Jána Fiľa a úsiliu našej redakčnej rady sme to, zdá sa, zvládli.

    • „Moja sloboda končí tam, kde začínam obmedzovať slobodu iného človeka.“
     • „Moja sloboda končí tam, kde začínam obmedzovať slobodu iného človeka.“

      Žiaci voliteľného Seminára z občianskej náuky absolvovali v utorok zaujímavú online prednášku spojenú s diskusiou na tému „Sociálne siete v kontexte ľudských práv a slobôd“, ktorú viedli študentky Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Bc. Barbora Maderičová a Bc. Natália Mitková. Prednáška sa uskutočnila pod gestorským vedením doc. JUDr. Andrey Erdősovej, PhD. V rámci predmetu „Klinika ľudských práv – Human Rights Clinic“.

    • Príbeh zahraničného študenta
     • Príbeh zahraničného študenta

      Príbeh zahraničného študenta - Obrázok 1Možno ste nie všetci postrehli, že sa na našej škole už skoro rok pohybuje nový spolužiak, pochádzajúci z ďalekého Ruska. Viete, o koho ide? Ak nie, prečítajte si predposledný článok nášho časopisu. V interview vám predstavujeme študenta kvinty, Aleksandra (Sášu) Piskareva, nádejného tenistu.

    • Pytagoriáda online
     • Pytagoriáda online

      Ani COVID 19 nezabránil tomu, aby sa 10. 12.2020 na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho takmer všetci žiaci prímy, sekundy a tercie. A darilo sa im skutočne dobre, posúďte sami: V príme sme mali päť úspešných riešiteľov, v sekunde osem, v tercii len štyroch, ale ďalších troch od úspešnosti delilo len nepozorné prečítanie jednej otázky.

    • Inlajt
     • Inlajt

      ...alebo čo sa stane, keď zavriete premotivovaných študentov na 4 mesiace doma

      Inlajt - Obrázok 1Nápad obnoviť školskú knižnicu iniciovala na začiatku júna Julka Sirotiaková. Sedeli sme doma už pridlho a chýbali nám naše spoločné projekty, ktoré sme ako skupina aktívnych študentov realizovali aj v minulých rokoch. S nadšením sme začali konať a pravidelne sme sa stretávali na akčných poradách. Našťastie pri nás stála pani profesorka Janka Liptáková, ktorá vždy priniesla užitočnú radu. S malou nádejou sme riaditeľke predstavili náš projekt. Vedeli sme, že to bude v čase pandémie veľká výzva, no po diskusii sme mali u nej plnú podporu.

    • Pripravení na rok 2035
     • Pripravení na rok 2035

      V laviciach našej kvarty dnes sedia budúci kryptografi, ktorí budú v roku 2035 riadiť bezpečnosť našich dát. Vedľa nich sú architekti neurónových sietí, ktoré budú riadiť naše autonómne autá. Sú na to pripravení?

      Micro:bity môžu byť odpoveď. Nástroj, ktorý im sprístupní hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania a vzbudí vnútornú motiváciu ďalej sa (samo)vzdelávať.

    • Zapnite si tabule
     • Zapnite si tabule

      Ďakujeme Nadácii Orange za podporu nášho projektu Zapnite si tabule, začíname! Vďaka podpore Nadácie Orange zrealizujeme pre našich pedagógov vzdelávanie o tom, ako využívať každému dostupnú webovú platformu www.whiteboard.fi v dištančnom vzdelávaní, vytvoríme sériu videonávodov na maximálne využitie tohto nástroja v dištančnom vzdelávaní aj počas prezenčnej výučby.

  • Naši partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • Zelená škola
  • Zvonenia

   Nedeľa 17. 1. 2021
  • Počet návštev: 1556617
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje