• Tlačivá

  • Odpisy výročných a maturitných vysvedčení sa vyhotovujú iba v odôvodnených prípadoch.

   1. Postup pri poskytovaní odpisov vysvedčení:
   O odpis môže žiadať plnoletý žiak školy, absolvent školy, alebo zákonný zástupca žiaka v prípade jeho neplnoletosti.

   2. Žiadosť musí byť písomná a okrem štandardných náležitostí musí obsahovať:
   a) Meno a priezvisko žiadateľa podľa bodu 1
   b) Identifikácia žiaka školy, ktorému bol vydaný originál vysvedčenia, ktorého odpis sa vyžaduje s uvedením nasledovných údajov: meno a priezvisko (v prípade žien aj rodné), dátum a miesto      narodenia, rodné číslo, adresu, školský rok za ktorý žiadateľ odpis požaduje, trieda, ktorú žiak navštevoval, meno triedneho učiteľa,
   c) dôvod žiadosti

   3. Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia musí byť doručená na sekretariát školy osobne, poštou alebo emailom (sekretariat@gymrs.sk)

   4. Lehota na vybavenie žiadosti o odpis vysvedčenia je 10 dní

   5. Odpisy vysvedčení sa vydávajú do vlastných rúk žiadateľa podľa bodu 1, alebo osobe, ktorá má písomné splnomocnenie žiadateľa

   6. Za vystavenie odpisu vysvedčenia sa neúčtuje žiaden poplatok.

   PaedDr. Miriam Szántóová
   riaditeľka školy