• Ciele školy

   • Všeobecné stredoškolské vzdelávanie je nevyhnutnou podmienkou na rozvoj intelektuálneho potenciálu a všeobecnú kultivovanosť osobnosti potrebnú na adaptabilitu a na získanie príslušnej kvalifikácie. Jeho poslaním je dosiahnuť všestrannú vzdelanosť, tvorivosť, samostatnosť a adaptabilitu v uvažovaní a konaní mladých ľudí.

    Poslanie školy:
    Vytvárať efektívne prostredie pre výchovu a vzdelávanie, v ktorom by študenti a zamestnanci zažívali pocit úspechu a radosti.
    Poskytovať podmienky pre kvalitný vyučovací proces zameraný na prípravu na vysokoškolské štúdium.

    Hodnotový systém školy:
    – sloboda a zodpovednosť
    – dôvera a rast študenta
    – uznanie individuálnych rozdielov medzi študentami
    – otvorenosť k chybám
    – spolupráca
    – učenie sa činnosťou

    Strategické ciele školy:
    1. V maximálnej miere akceptovať študentom individuálnu profiláciu.
    2. Humanizácia výchovného a vzdelávacieho procesu.

    Ciele školy:
    1. Učiť sa učiť.
    2. Učiť sa konať.
    3. Učiť sa žiť s ľuďmi.
    4. Učiť sa byť.

    .