• Všeobecné informácie

    • Klimatická zmena je neodvrátiteľná a jej vplyv na našu planétu pozorujeme už dnes. Zvrátiť ju nedokážeme, ale môžeme sa aspoň pokúsiť o jej spomalenie.

     Z tohto dôvodu sme sa v školskom roku 2019/20 rozhodli zapojiť do dvojročného projektu Zelená škola organizovaného Živicou.

     Tento program vychádza z princípu, že nie je možné sa o problematike životného prostredia len učiť, ale je tiež nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v našom konaní. Inak povedané, vytvorili sme Kolégium Zelenej školy, ktoré sa skladá zo zástupcov žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov, kde sa spoločne usilujeme o naplnenie cieľov nášho environmentálneho akčného plánu.

     Naše ciele sú:

      • znížiť produkciu odpadu na škole,
      • zvýšiť pomer recyklovateľného odpadu,
      • vzdelávaním zvýšiť povedomie žiakov o klimatickej zmene,
      • viesť žiakov k životnému štýlu, ktorí bude mať menší dopad na životné prostredie.