• Profil absolventa

   • Absolvent by mal :
    –     spoločenským chovaním a vystupovaním robiť dobré meno škole;
    –    byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti;
    –    byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, uprednostňovať v nich pozitívne aspekty;
    –    mať schopnosť zostať sám sebou a pritom bez konfliktov presadzovať svoje práva pri zachovaní práv iných, získať         kooperatívne schopnosti, vedieť uzatvárať kompromisy;
    –    byť schopný pestovať si svoje fyzické i psychické zdravie;
    –    byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia a samostatnej práce s informáciami;
    –    poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach;
    –    mať schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín,
    –    mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov;