• Legislatíva:
     Zákon č. 245 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
     Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 321 z 23. júla 2008 o jazykovej škole

      Na vykonanie jazykovej skúšky je potrebné dosiahnuť post sekundárne jazykové vzdelanie, ktoré získa poslucháč úspešným absolvovaním posledného ročníka špecializovaného vzdelávacieho programu; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške s vyznačením stupňa jazykovej náročnosti  (§ 17 ods. 3 zák. č. 245/2008 Z. z.).

     Vzdelávací program jazykovej školy sa môže skončiť vykonaním štátnej jazykovej skúšky.

     Štátnu jazykovú skúšku môže vykonať aj ten uchádzač, ktorý na jazykovej škole neštudoval. (zákon č. 245/2008 Z. z. § 53 ods. 3)

     Jazyková škola Banská Bystrica vykonáva štátnu jazykovú skúšku základnú – 1. stupeň náročnosti, na úrovni 525 až 600 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy a jazykovou náročnosťou zodpovedá stupňu B2 SERR/CEF.

     Prihláška a úhrada, organizácia

     Na štátnu jazykovú skúšku sa kandidáti prihlasujú v jarnom termíne do 31marca, na jesenný termín do 16. septembra na tlačive, ktoré dostanú na sekretariáte školy. Súčasne s podaním úplne a správne vyplnenej prihlášky na štátnu jazykovú skúšku účastník preukáže zaplatenie úhrady. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku. Ak uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky zruší prihlášku na skúšku pred dňom konania jej písomnej časti a po určenom termíne, jazyková škola na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou uchádzača o vykonanie skúšky. Deň konania štátnej jazykovej skúšky oznámi písomne riaditeľka jazykovej školy uchádzačovi o vykonanie skúšky najmenej tri týždne pred konaním písomnej časti skúšky a dva týždne pred konaním ústnej časti skúšky. Ak uchádzač nepríde včas na skúšku a neospravedlní sa do troch dní od dátumu konania skúšky, jazyková škola mu úhradu za vykonanie štátnej jazykovej skúšky nevráti. Ak uchádzač z vážnych osobných dôvodov nepríde na skúšku a ospravedlní sa, riaditeľka jazykovej školy určí na vykonanie štátnej jazykovej skúšky jeden náhradný termín. Za štátnu jazykovú skúšku v náhradnom termíne účastník úhradu neplatí.

     Základná štátna jazyková skúška

     Cieľom základnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti, jazykové zručnosti z cudzieho jazyka a postoje, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni  B2 Spoločného európskeho referenčného rámca SERR/CEF.

     Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a ich porovnanie so Slovenskou republikou.

     Účastník má preukázať schopnosť porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu jazyka pre základný kurz, stredný kurz a prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku v jazykovej škole v súlade s referenčným rámcom. Prvému stupňu náročnosti základnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 525 až 600 hodín výučby v kurzoch JŠ.

     Základná štátna jazyková skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti.

     Písomná časť skúšky pozostáva:

     a) počúvanie s porozumením –  vypočutie cudzojazyčného textu v rozsahu 2 x dve až tri minúty alebo 150 až 200 slov

     b) čítanie s porozumením – čítanie cudzojazyčného textu v rozsahu 500 až 600 slov

     c) preklad – preklad do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov

     d) písomný prejav – napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku v rozsahu 180 až 220 plnovýznamových slov

     Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas štyri hodiny. Pri preverovaní zručností uvedených v bode a) a b) sa nesmie používať slovník, v bode c) a d) sa môže používať slovník.

     Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

     a) konverzácia – schopnosť pohotovo reagovať v cudzom jazyku v bežných životných situáciách

     b) reálie, dejiny – schopnosť plynulo rozprávať o určených faktografických témach v príslušnom cudzom j. a o historických obdobiach

     c) literatúra –  schopnosť plynulo rozprávať o vlastnom čítaní beletrie v cudzom jazyku a o literárnom období cieľového jazyka.

     Ústna časť skúšky nemá trvať dlhšie ako 20 minút a menej ako 15 minút; dĺžka prípravy sa rovná dĺžke ústnej časti skúšky.

     VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

     Štátne jazykové skúšky riadi komisia pre štátne jazykové skúšky. Štátna jazyková skúška sa koná pred trojčlennou skúšobnou komisiou,  ktorá sa skladá z predsedu a dvoch členov.

     Prihlasovanie na skúšku

     Účastník skúšky je prihlásený na skúšku, ak odovzdal v určenom termíne správne a úplne vyplnenú prihlášku na predpísanom tlačive a zaplatil určenú úhradu. Úplne vyplnená prihláška na štátnu jazykovú skúšku musí obsahovať aj zoznam prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli, a to najmenej tri diela pre základnú štátnu jazykovú skúšku. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku. Pri skúške sa vyžaduje dobrá znalosť slovenského jazyka.

     Hodnotenie štátnych jazykových skúšok

     Štátnu jazykovú skúšku tvorí písomná časť a ústna časť. Obsah a rozsah písomnej časti a ústnej časti skúšky určuje skúšobný poriadok.  Písomná a ústna časť štátnej jazykovej skúšky sa hodnotí každá samostatne stupňami prospechu:  stupeň 1 – výborný,   stupeň 2 – veľmi dobrý,   stupeň 3 – dobrý,  stupeň 4 – nevyhovel.

     Uchádzač, ktorý nevyhovel v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky, nemôže vykonať ústnu časť štátnej jazykovej skúšky.

     Celková úroveň písomnej časti skúšky účastníka sa osobitne zvažuje, ak účastník z niektorej jej časti nevyhovel. Ak nevyhovel z viac ako jednej časti písomnej skúšky, tak nevyhovel pri písomnej časti skúšky. O výsledku písomnej časti skúšky sa vyhotovuje zápisnica. Účastník skúšky má možnosť nahliadnuť do opravenej písomnej časti svojej práce v určenom termíne. Z písomných prác sa nevydávajú kópie.

     Celkový prospech zo štátnej jazykovej skúšky sa určí podľa výsledkov písomnej časti a ústnej časti štátnej jazykovej skúšky a hodnotí sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel, neprospel. Uchádzačovi, ktorý na štátnej jazykovej skúške neprospel, môže predseda skúšobnej komisie povoliť jej opakovanie za podmienok uvedených v skúšobnom poriadku pre štátne jazykové skúšky. Pri opakovaní štátnej jazykovej skúšky zaplatí uchádzač určenú úhradu.

     Priebeh skúšky

     Pred začatím písomnej práce dozorujúci overí totožnosť účastníka skúšky podľa občianskeho preukazu alebo pasu a overí správnosť rodného čísla uvedeného v prihláške účastníka. Účastník píše perom a len na opečiatkované hárky papiera. Každý hárok účastník podpíše. Hárky s poznámkami a koncepty okrem toho prečiarkne. Všetky prijaté hárky po ukončení skúšky účastník odovzdá. Ak neodovzdá všetky časti písomnej práce, dozorujúci poznačí túto skutočnosť do protokolu a nechá si ju od účastníka potvrdiť podpisom v poznámke protokolu.

     Ak si účastník počína na skúške nedovoleným spôsobom, dozorujúci preruší jeho skúšku, v skúške nepokračuje a posudzuje sa, akoby pri písomnej časti skúšky neprospel. Výsledok písomnej časti skúšky (vyhovel – nevyhovel) oznámi predseda komisie pre štátne jazykové skúšky účastníkovi písomne najneskôr dva týždne pred začiatkom ústnej časti skúšky. Súčasne oznámi účastníkovi, ktorý úspešne vykonal písomnú časť skúšky, deň konania ústnej časti skúšky.

     Ústna časť skúšky sa koná najskôr tri týždne po písomnej časti skúšky a je verejná. Konkrétne obsahové zameranie ústnej časti skúšky si účastník vyžrebuje. Účastníkovi sa po vyžrebovaní otázky na ústnu časť skúšky poskytne čas na prípravu. Pri príprave môže účastník používať len pomôcky, ktoré mu poskytne skúšobná komisia. Účastník v žiadnom prípade nesmie pri ústnej odpovedi čítať súvislý text z písomnej prípravy.

     V ústnej časti skúšky, ktorá má formu rozhovoru v príslušnom jazyku, sa účastníkovi poskytne možnosť súvislo samostatne hovoriť v cudzom jazyku o vyžrebovaných témach. Prejav účastníka môže skúšobná komisia stimulovať rôznym názorným materiálom, čítaným textom, hovoreným a reprodukovaným prejavom.

     Pri hodnotení ústnej časti skúšky je dôležité praktické zvládnutie jazyka v jeho sociálnych funkciách s prihliadnutím na správnosť a komunikačnú primeranosť jazykového prejavu, výslovnosť, intonáciu, interakciu a celkovú dynamiku ústneho prejavu. Vedomosti účastníka o reáliách a literatúre krajín príslušnej jazykovej oblasti v zmysle požiadaviek určených rámcovými osnovami a ich porovnanie s reáliami Slovenskej republiky ovplyvňujú stupeň prospechu účastníka skúšky. Každá žrebovaná otázka sa hodnotí samostatne.

     Celkové hodnotenie ústnej časti skúšky je priemerom hodnotení čiastkových odpovedí.

     Rokovanie skúšobnej komisie pri hodnotení výsledkov skúšky je neverejné. Pri určovaní celkového hodnotenia štátnej jazykovej skúšky sa prihliada na celkové výsledky písomnej i ústnej časti skúšky. Rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku skúšky je konečné.

     Výsledok štátnej jazykovej skúšky oznámi účastníkovi predseda skúšobnej komisie pred celou komisiou v deň skúšky. Jazyková škola vydá vysvedčenie o úspešnom vykonaní štátnej jazykovej skúšky. Absolvent skúšky potvrdí podpisom prevzatie vysvedčenia.

     Neúspešnému účastníkovi v rovnakom termíne oznámi výsledok skúšky a podmienky opakovania ústnej časti skúšky.

     Účastníkovi, ktorý úspešne vykonal písomnú časť štátnej jazykovej skúšky, ale neprospel pri ústnej časti skúšky, môže komisia pre štátne jazykové skúšky povoliť jedno opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom skúšobnom období. Na opakovanú skúšku sa účastník prihlási najneskôr do roka od vykonania písomnej časti skúšky a môže ju vykonať najneskôr do dvoch rokov od vykonania písomnej časti skúšky.

     Pri opakovaní časti skúšky účastník musí zaplatiť polovicu úhrady, ktorá je ustanovená pre vykonávanú skúšku.

     Účastník, ktorý požiadal z vážnych dôvodov o odklad vykonania ústnej časti skúšky, sa môže prihlásiť a vykonať skúšku v určenom termíne do roka od vykonania písomnej časti skúšky. Účastník skúšky môže o odklad požiadať len raz.