• Školský rok 2020/2021 sa začína  1. septembra 2020.
    Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).


    Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (streda).

     

    Testovanie 9
    Celoslovenské testovanie žiakov 4. ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 25. marca 2021 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

     

    Maturita 2021
    Harmonogram maturitných skúšok stanoví Ministerstvo školstva SR. Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční:

    Riadny termín:

    • 16. marca 2021 – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a  literatúra
    • 17. marca 2021 – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk
    • 18. marca 2021 – matematika
    • 19. marca 2021 – slovenský jazyk a slovenská literatúra

     

    Ústna forma maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 17. mája 2021 do 4. júna 2021.

    Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 8. apríl – 13. apríl 2021.

    Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020.

    Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.