• Všeobecné informácie

    •  

     Prijímacie konanie pre štúdium od šk. roka 2020/2021 je uzavreté.

     Termíny a organizácia prijímacieho konania na stredné školy do 1. ročníka štvorročného štúdia:

      • 7. mája 2020 riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijímacieho konania yes
      • do 15. mája 2020 zákonný zástupca podá prihlášku na ZŠ alebo SŠ (ak už prihlášku podal, do 13. mája 2020 môže požiadať o jej presun na inú SŠ) Platí aj pre 8-ročné štúdium.
      • do 19. mája 2020 riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na SŠ
      • 29. mája 2020 riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí, zverejní zoznam prijatých uchádzačov a zašle rozhodnutie o prijatí
      • do 4. júna 2020 zákonný zástupca oznámi písomne nastúpenie/nenastúpenie na SŠ
      • 5. júna 2020 riaditeľ SŠ zverejní počet obsadených a voľných miest

      

     Prijímacie konanie do 1. ročníka osemročného štúdia sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Kritériá prijímacieho konania zverejní riaditeľka školy do 29. mája 2020. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie ministra školstva.