• 4-ročné štúdium

    • Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka gymnázia 7902J

     (štvorročný vzdelávací program) pre školský rok 2021/2022

     do

     Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium v Rimavskej Sobote

      

     Typ štúdia: 4 – ročné 7902 J - gymnázium

          V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 26.01.2021 v zmysle § 150 ods. 8, § 161k, § 62 až § 70 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota pre prijímacie skúšky do 1. ročníka tieto kritériá:

      

     V školskom roku 2021/2022 škola môže prijať do prvého ročníka s vyučovacím jazykom slovenským celkom 50 a do triedy s vyučovacím jazykom maďarským 23 žiakov.

      

     1 Podmienky prijatia:

     1. Do 1. ročníka 4- ročnej formy štúdia sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole budú odovzdané riaditeľovi ZŠ do 8. apríla 2021 a následne budú odoslané riaditeľstvu Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota do 16. apríla 2021.
     2. Prvý termín prvého kola prijímacích skúšok sa bude konať 3. mája 2021 (pondelok), druhý termín 10. mája 2021 (pondelok).

     Rozhodnutie o konaní druhého kola prijímacích skúšok v prípade nenaplnenia počtu miest zverejní riaditeľka školy do 6. júna 2021.

     1. Prihlásení žiaci do triedy s vyučovacím jazykom slovenským budú konať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou. Prihlásení žiaci do triedy s vyučovacím jazykom maďarským budú konať prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika a maďarský jazyk a literatúra písomnou formou.

     Obsahom prijímacích skúšok bude učivo uvedených predmetov v rozsahu učebných osnov základnej školy. Podmienkou prijatia na štúdium do prvého ročníka je úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.

     1. V zmysle §65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie v spolupráci so špeciálnym pedagógom.
     2. Každý uchádzač bude zaradený do výsledkovej listiny prijímacieho konania na základe súčtu bodov získaných za:

     a)  výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra  a matematika - maximálne 60 bodov;

     b) prospech v základnej škole - maximálne 60 bodov;

     c) umiestnenie v olympiádach a vo vedomostných súťažiach vyhlásených  MŠ SR - maximálne 40 bodov.

      

     1.1 Bodové hodnotenie prijímacieho konania:

     A. Pre triedu s vyučovacím jazykom slovenským písomné prijímacie skúšky z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika) obsahujú bodovo ohodnotené úlohy. Uchádzač môže v každom predmete získať maximálne 30 bodov (spolu za obidva predmety 60 bodov);

     B. Pre triedu s vyučovacím jazykom maďarským prijímacia skúška pozostáva z písomnej časti z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika a maďarský jazyk a literatúra. Uchádzač môže získať v každom predmete maximálne 20 bodov (spolu za tri predmety 60 bodov);

     Kritériom na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie minimálne 5 bodov  v každom z písomných testov zo slovenského jazyka a literatúry/maďarského jazyka a literatúry a matematiky.

      

     C. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR neuskutočnia prijímacie skúšky, do celkového súčtu budú namiesto bodu 5a)  pridelené body za každú známku na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ podľa nasledujúceho vzťahu:

     • Pre triedu s vyučovacím jazykom slovenským:

     počet bodov= 5.(4-x).(4-x), kde x je známka

     z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika za každý predmet samostatne;

      

     • Pre triedu s vyučovacím jazykom maďarským:

     počet bodov= 5.(4-x).(4-x), kde x je známka

     z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika a maďarský jazyk a literatúra za každý predmet samostatne;

      

      

     1.2 Bodové hodnotenie za prospech v základnej škole

      Počíta sa za prospech na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku (okrem výchovných predmetov) podľa nasledovnej tabuľky:

      

     Dosiahnutý priemer

     Počet bodov

     1,00 – 1,20

     30

     1,21 – 1,40

     20

     1,41 – 1,60

     15

     1,61 – 1,80

     10

     1,81 – 2,00

     5

     nad 2,00

     0

      

      

     1.3 Bodové hodnotenie za umiestnenie v olympiádach a vo vedomostných súťažiach vyhlásených  MŠ SR 

      

     Počítajú sa výsledky získané v 7., 8. a 9. ročníku sa počíta podľa nasledovnej tabuľky:  

      

     umiestnenie

     Počet bodov

     Okresné (obvodné) kolo

     Krajské kolo

     Celoštátne kolo

     1. miesto

     8

     15

     20

     1. miesto

     7

     14

     19

     1. miesto

     6

     13

     18

     úspešný riešiteľ

     5

     10

     15

      

      

     Do bodového hodnotenia sa započítavajú len body za dve najlepšie umiestnenia. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 40 bodov.

     Úspešnosť v olympiádach a súťažiach musí uchádzač preukázať originálom alebo kópiou diplomu overenou riaditeľom základnej školy najneskoršie v deň konania prijímacích skúšok do 10,00 hod. na riaditeľstvo školy.

      

     2 Záverečné ustanovenia

     1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude z uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku zostavené poradie - výsledková listina podľa celkového počtu získaných bodov a označením o prijatí, resp. neprijatí uchádzača. Na konci výsledkovej listiny budú uvedení uchádzači, ktorí nesplnili kritérium prijatia.
     2. Potrebný počet uchádzačov bude prijatý podľa poradia na základe prijímacích skúšok.
     3. Neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych zdravotných dôvodov (doklad od lekára nie starší ako 3 dni) je potrebné ospravedlniť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Počet prijatých uchádzačov bude znížený o počet ospravedlnených neprítomných uchádzačov. Po vykonaní prijímacej skúšky v náhradnom termíne budú výsledky zaradené medzi výsledky neprijatých uchádzačov a z takto vytvoreného poradia bude prijatý schválený počet najúspešnejších uchádzačov v súlade s týmito kritériami.
     4. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí:
      1. prednosť má žiak so zníženou pracovnou schopnosťou,
      2. počet bodov dosiahnutý na prijímacej skúške z matematiky,
      3. počet bodov dosiahnutý na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry,
      4. prospech na základnej škole
      5. priemer známok z predmetu matematika na konci 8. ročníka a polročnej známky v 9. ročníku
      6. priemer známok z predmetu slovenský jazyk na konci 8. ročníka a polročnej známky v 9. ročníku

      Počas prijímacieho konania budú osobné údaje žiaka nahradené číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený na začiatku prijímacieho konania.

     1. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený na začiatku prijímacieho konania.
     1. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v deň konania prijímacích skúšok vo vestibule školy ako aj na internetovej stránke školy www.gymrs.sk v popoludňajších hodinách.
     2. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021
     3. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí uchádzača na štúdium stráca platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho konania. Zároveň riaditeľka školy oznámi zákonnému zástupcovi termín, miesto a spôsob zápisu
     4. Podrobnosti zápisu môže riaditeľka školy upraviť na  základe aktuálnych pokynov ministra školstva, vedy výskumu a športu SR.
     5. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.
     6. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa zákonný zástupca uchádzača môže odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
     7. V procese prijímacieho konania za účelom spracovania a oznamovania jeho výsledkov škola bude pracovať s týmito osobnými údajmi: meno a priezvisko uchádzača, dátum a miesto jeho narodenia, rodné číslo, adresa, štátne občianstvo, vyučovací jazyk, zdravotná spôsobilosť, výchovno-vzdelávacie výsledky za určené klasifikačné obdobia, výsledky z hodnotených súťaží, meno a priezvisko zákonného zástupcu uchádzača, jeho adresa, mailová adresa a číslo telefónu.

     Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka štvorročného štúdia na Gymnáziu Ivana Kraska, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota, boli prerokované a schválené pedagogickou radou školy dňa 22. februára 2021.

      

     V Rimavskej Sobote 19.02.2021

      

     PaedDr. Miriam Szántóová
     riaditeľka školy

    • zatiaľ žiadne údaje
    • zatiaľ žiadne údaje