• Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      otvorenie  školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 v triedach. 

       

      Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie platí:

      1. Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy.
      2. Žiaci vstupujú  do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
      3. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky.
      4. Príchod žiakov  I.A, I.B, I.C a PRÍMY o 8:00 hod. do tried.
      5. Príchod žiakov z ostatných tried o 8:30 hod.do tried.
      6. Plánované ukončenie triednických hodín je o 10:15 hod.
      7. Každý žiak 2. septembra 2020 odovzdá triednemu učiteľovi vyplnenépodpísané tlačivo   "Príloha 4 - Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka (26.8.2020)" 

      V prílohe oznamu prikladáme kompletne znenie Pokynu riaditeľky školy k prevádzke školy od 2. septembra 2020 pre žiakov a zákonných zástupcov.

      Rovnako si môžete stiahnuť Prílohu 4 - Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka zo dňa 26.8.2020.

    • Ako sme realizovali projekt Biodiverzita do škôl
     • Ako sme realizovali projekt Biodiverzita do škôl

     • Ešte v  školskom roku 2018/2019 sme sa venovali plánovaniu projektu, ktorého cieľom bolo zlepšenie prostredia areálu školy. Akčná skupina žiakov II.A, II.C a I.A triedy vypracovala plán výsadby rastlín, zostavila rozpočet a propagovala pripravované aktivity medzi spolužiakmi. Významnou pomocou boli aj rady zástupcov nadácie Ekopolis.