• Prechod na dištančné vzdelávanie
     • Prechod na dištančné vzdelávanie

     • Dávam  do pozornosti zatiaľ zverejnené informácie z MŠVVaŠ SR.
      Od pondelka 12.10.2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie žiaci KVINTY a SEXTY osemročného gymnázia a prvého až štvrtého ročníka štvorročného gymnázia.

      Všetky detailné pokyny Vám budú zaslané po zverejnení ministerstva cez Edupage.

      • Zrušené po novom budú krúžky, lyžiarske a plavecké kurzy, výlety, skupinová výučba v ZUŠ, exkurzie mimo škôl.
      • Stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie. Čo sa týka osemročných gymnázií, otvorené budú ročníky, ktoré korešpondujú s ročníkmi na ZŠ, teda prvé štyri: Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta

      Žiadam žiakov o rešpektovanie pokynov vyučujúcich počas dištančného vzdelávania zabezpečeného aj online formou a zodpovedné správanie sa počas núdzového stavu. 

      PaedDr. Miriam Szántóová
      riaditeľka školy

    • Usmernenie MŠVVaŠ k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19
     • Usmernenie MŠVVaŠ k postupu škôl a školských zariadení pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

     • Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať:

      • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
      • organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.)
      • krúžkovú činnosť pre deti a žiakov.

      Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy odporúča nasledovné aktivity realizovať dištančnou formou:

      • rodičovské združenia
      • zasadnutia rady rodičov, rady školy a pod.
      • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné)

      Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

      Predmetné usmernenie je platné a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.