• pf 2021
     • pf 2021

     • O tom, že Vianoce sú pre nás všetkých jedným z najkrajších sviatkov v roku, nepochybuje nikto z nás. Je to čas, kedy myslíme najviac na svojich najbližších, na všetko, čo pre nás urobili, a stále robia. Je to čas, keď pre každého máme pár prívetivých viet, pretože nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

      Prajem všetkým našim žiakom (bývalým, súčasným a budúcim), ich rodičom, všetkým kolegom a  obyvateľom mesta Rimavská Sobota v tejto neľahkej dobe pokojné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky, milosti a spokojnosti. Prežite ich hlavne všetci v zdraví, pretože nikdy sme si hodnotu zdravia neuvedomovali tak naliehavo ako teraz. Prajem Vám, aby ste mali možnosť vnútorne sa stíšiť a oddýchnuť si od tohto náročného obdobia, ľudsky aj pracovne.

      Do nového roka Vám želám vnútornú silu, pevné fyzické a psychické zdravie, šťastie, veľa životného elánu, lásky a potešenia z najbližších.

      Prajem vám všetkým pokoj v duši, ktorý nech sa udrží po celý budúci rok.

      PaedDr. Miriam Szántóová
      riaditeľka školy

       

    • Záverečník
     • Záverečník

     • Milí čitatelia,

      viac ako mesiac ste si mali možnosť svoje chvíle dištančného vzdelávania spestriť článkami, ktoré sme vám prostredníctvom webovej stránky našej školy prinášali do vašich domovov. V úvode sme mali veľký rešpekt pred tým, ako to všetko dopadne. Vydávať časopis v elektronickej forme bolo niečo, s čím sme ešte skúsenosť nemali. Avšak vďaka pomoci pána zástupcu, Ing. Jána Fiľa a úsiliu našej redakčnej rady sme to, zdá sa, zvládli.

    • „Moja sloboda končí tam, kde začínam obmedzovať slobodu iného človeka.“
     • „Moja sloboda končí tam, kde začínam obmedzovať slobodu iného človeka.“

     • Žiaci voliteľného Seminára z občianskej náuky absolvovali v utorok zaujímavú online prednášku spojenú s diskusiou na tému „Sociálne siete v kontexte ľudských práv a slobôd“, ktorú viedli študentky Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Bc. Barbora Maderičová a Bc. Natália Mitková. Prednáška sa uskutočnila pod gestorským vedením doc. JUDr. Andrey Erdősovej, PhD. V rámci predmetu „Klinika ľudských práv – Human Rights Clinic“.

       

      Po zopakovaní základných pojmov, dokumentov a histórie ľudských práv sa maturanti dozvedeli napríklad aj to, kto, za akých podmienok a akou formou môže podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva a ako súd spracuje sťažnosť. Žiakov upozornili na porušovanie ľudských práv na sociálnych sieťach a poukázali na 3 najzaujímavejšie prípady, ktoré riešil Európsky súd pre ľudské práva a Európsky súdny dvor v súvislosti s porušovaním ľudských práv cez sociálne siete s celým procesom a výsledkom.

      V rámci živej a efektívnej diskusie dostali maturanti odpovede na ich otázky súvisiace s témou prednášky, ale aj výhľadovo ohľadom štúdia na Paneurópskej vysokej škole.

      Ďakujem pani docentke a študentkám Natálii a Barbore za výborné obohatenie hodín občianskej náuky príkladmi z praxe.

      PaedDr. Miriam Szántóová

    • Príbeh zahraničného študenta
     • Príbeh zahraničného študenta

     • Možno ste nie všetci postrehli, že sa na našej škole už skoro rok pohybuje nový spolužiak, pochádzajúci z ďalekého Ruska. Viete, o koho ide? Ak nie, prečítajte si predposledný článok nášho časopisu. V interview vám predstavujeme študenta kvinty, Aleksandra (Sášu) Piskareva, nádejného tenistu.

    • Pytagoriáda online
     • Pytagoriáda online

     • Ani COVID 19 nezabránil tomu, aby sa 10. 12.2020 na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho takmer všetci žiaci prímy, sekundy a tercie. A darilo sa im skutočne dobre, posúďte sami:  V príme sme mali päť úspešných riešiteľov, v sekunde osem, v tercii len štyroch, ale ďalších troch od úspešnosti delilo len nepozorné prečítanie jednej otázky.  

      V kategórii P6 (príma) sa na prvom mieste umiestnila E. Lajgútová, na druhom B. D. Bellová, na treťom A. Ďurica.

      V kategórii P7 (sekunda) zvíťazil P. Bednář,  na druhom mieste sa umiestnil R. Rada, o tretie miesto sa podelili D. Ružinský a A. Koudelka.

      V kategórii P8 (tercia) sa najlepšie darilo S. Nagyferenczovej, druhá skončila V. Sallaiová a tretí A. Budai.

      Okrem spomenutých víťazov postupujú do okresného kola aj všetci ostatní úspešní  riešitelia, teda aj F. Kántor, J. Holubek (príma), S. Medveďová, J. Durmis, T. M. Juhász,  Z. Bálintová (sekunda), J. Laššák (tercia).

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách, všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a pevne veríme, že na budúce budú mať viac šťastia.

       

    • Inlajt
     • Inlajt

     • ...alebo čo sa stane, keď zavriete premotivovaných študentov na 4 mesiace doma

       

      Nápad obnoviť školskú knižnicu iniciovala na začiatku júna Julka Sirotiaková. Sedeli sme doma už pridlho a chýbali nám naše spoločné projekty, ktoré sme ako skupina aktívnych študentov realizovali aj v minulých rokoch. S nadšením sme začali konať a pravidelne sme sa stretávali na akčných poradách. Našťastie pri nás stála pani profesorka Janka Liptáková, ktorá vždy priniesla užitočnú radu. S malou nádejou sme riaditeľke predstavili náš projekt. Vedeli sme, že to bude v čase pandémie veľká výzva, no po diskusii sme mali u nej plnú podporu.

    • Pripravení na rok 2035
     • Pripravení na rok 2035

     • V laviciach našej kvarty dnes sedia budúci kryptografi, ktorí budú v roku 2035 riadiť bezpečnosť našich dát. Vedľa nich sú architekti neurónových sietí, ktoré budú riadiť naše autonómne autá. Sú na to pripravení?

      Micro:bity môžu byť odpoveď. Nástroj, ktorý im sprístupní hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania a vzbudí vnútornú motiváciu ďalej sa (samo)vzdelávať.

      Vďaka Micro:bitom to všetko vyskúšame, aby sme boli pripravení na rok 2035.

      https://nadacnyfondtelekom.sk/podporili-sme-243-skol-ktore-ziskali-grant-na-zakupenie-microbitov/

    • Zapnite si tabule
     • Zapnite si tabule

     • Ďakujeme Nadácii Orange za podporu nášho projektu Zapnite si tabule, začíname! Vďaka podpore Nadácie Orange zrealizujeme pre našich pedagógov vzdelávanie o tom, ako využívať každému dostupnú webovú platformu www.whiteboard.fi v dištančnom vzdelávaní, vytvoríme sériu videonávodov na maximálne využitie tohto nástroja v dištančnom vzdelávaní aj počas prezenčnej výučby.

    • Poznáme víťazku školského kola Olympiády ľudských práv
     • Poznáme víťazku školského kola Olympiády ľudských práv

     • Do školského kola Olympiády ľudských práv sa zapojilo šesť žiakov z III.A a III.B triedy. Boli to žiaci, ktorým je problematika ľudských práv blízka.

      V prvej časti súťaže účastníci riešili test pozostávajúci z 25 otázok, druhú časť sme riešili tiež písomnou formou. Každý účastník si vylosoval jednu z 10 téz pôvodne pripravených na ústnu časť a v priebehu 30 minút sa k danej problematike vyjadril písomne. Ich práce sme hodnotili komplexne.

      Víťazkou sa stala Tereza Kopčáková (III.B). Na druhom mieste sa umiestnila Emília Csanková (III.B) a na treťom mieste skončila Adriana Krahulcová (III.B).

      Všetkým umiestneným aj zúčastneným žiakom gratulujeme a víťazke prajeme veľa šťastia v krajskom kole Olympiády ľudských práv.

       

    • Gymnázium očami prírody
     • Gymnázium očami prírody

     •      Minulý školský rok sa niesol v kruhu zelenej. Rozhodli sme sa zapojiť do medzinárodného výchovno-vzdelávacieho programu Zelená škola. Vytvorili sme Kolégium Zelenej školy, ktoré tvoria zástupcovia žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Spoločnou snahou sa usilujeme nájsť inšpiratívne riešenia najväčších environmentálnych problémov. Budovaním tvorivého a kritického myslenia prispievame k zlepšeniu medziľudských vzťahov. Hoci sme len malou súčasťou celku, môžeme sa podieľať na záchrane našej planéty. Každá pomoc sa ráta a Zem je nám za ňu vďačná. Viac nám o tomto programe v nasledujúcom interview prezradí pani profesorka Jana Lásková, ktorá je jeho dôležitou súčasťou.

    • Dobrovoľníctvo očami Julky Sirotiakovej
     • Dobrovoľníctvo očami Julky Sirotiakovej

     • “Dobrovoľníci nedostávajú plat nie preto, že sú bezcenní, ale preto, že sú na nezaplatenie.”

      - Sherry Anderson


       

      Počas koronakrízy sa mnoho ľudí mobilizovalo a začalo nezištne pomáhať ostatným - šiť rúška, nakupovať svojim susedom seniorom. Zažili sme veľkú vlnu dobrovoľníckych činností. Dobrovoľníctvo je však dôležité nielen počas mimoriadnych situácií ako tohtoročná pandémia. Pomoc ostatným bez nároku na odmenu je nevyhnutnou súčasťou našej spoločnosti. V tomto článku sa dozvieš, akú úlohu plní dobrovoľníctvo v dnešnom svete a prečo by ťa to malo zaujímať.

       

      Prečo ľudia v západnej Európe viac pomáhajú/Ako nás socializmus odnaučil pomáhať iným?