• Aj Olympiáda v nemeckom jazyku prebiehala online
     • Aj Olympiáda v nemeckom jazyku prebiehala online

     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku v netradičnej, novej online forme bolo úspešné pre troch našich žiakov.
      Kvôli nepriaznivým podmienkam sa tento rok konala len písomná časť olympiády, a to v časti gramatika, počúvanie a čítanie s porozumením. Všetci traja účastníci boli úspešní a postupujú do krajského kola.
      Dávid Kovács (I.A) obsadil 2. miesto v kategórii 2A.
      Kategóriu 2B reprezentovali Júlia Sirotiaková (IV..B) a Dominik Kuvik (IV.A), Julka sa umiestnila na 1. a Dominik na 2. mieste.
      Všetkým žiakom gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!  

    • Olympiáda v anglickom jazyku aj počas Covidu
     • Olympiáda v anglickom jazyku aj počas Covidu

     • Napriek nepriaznivým podmienkam sa Olympiáda z anglického jazyka uskutočnila aj tento školský rok.
      Keďže sa musela prispôsobiť momentálnej situácii, všetko prebiehalo online formou. Žiaci tak mali možnosť zmerať si vedomosti v oblasti počúvania a čítania s porozumením, ako aj gramatiky. Žiaľ, ústna forma sa neuskutočnila, a tak súťažiaci prišli o najzaujímavejšiu časť tejto súťaže – interakciu s porotou. 

      Výsledky okresného kola:

      Peter Haás z Primy sa umiestnil v kategórii 1A na 5. mieste,
      Viktória Žiaková zo IV.A triedy bola v kategórii 2B druhá
      Michael Lalik z II.B triedy si odniesol víťazstvo v kategórii 2A.

      Všetkým trom študentom ďakujeme za reprezentáciu školy aj v sťažených podmienkach a Michaelovi Lalikovi držíme palce v krajskom kole.

    • Termín ukončenia klasifikačného obdobia v 1. polroku školského roka 2020/21
     • Termín ukončenia klasifikačného obdobia v 1. polroku školského roka 2020/21

     • Na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady zo dňa 15.1.2021 vydávam nasledovné rozhodnutie:

      Ukončenie 1. polroka školského roka 2020/2021 s riadnou klasifikáciou sa v našej škole uskutoční k 31. januáru 2021.
      Hodnotiaca pedagogická rada sa koná dňa 29.01.2021 online.

      PaedDr. Miriam Szántóová,
      riaditeľka školy

    • Oznam o testovaní
     • Oznam o testovaní

     • Predbežne plánované pretestovanie zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka pred obnovením prezenčnej výučby, sa tento víkend (23.1.2021 - 24.1.2021) rozhodnutím zriaďovateľa školy v našej škole neuskutoční.
      O novom termíne Vás budeme informovať.

      Vyučovanie naďalej pokračuje dištančnou formou.

      PaedDr. Miriam Szántóová,
      riaditeľka školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      V súvislosti s nariadením zriaďovateľa práce na home office predbežne do 24.01.2021 pre všetkých zamestnancov školy Vám oznamujem, že administratíva spojená s potvrdzovaním prihlášok na VŠ, vydávaním potvrdení o návšteve školy a iné, bude zabezpečená raz týždenne, a to vždy v pondelok od 9,00 hod. do 12,00 hod. na sekretariáte školy.

      V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky:

      sekretárka 0948 985 808 alebo mailom: sekretariat@gymrs.sk
      riaditeľka školy 0911 095 669 alebo mailom: riaditel@gymrs.sk

       

      S pozdravom
      PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.  2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.2021 sa v školskom roku 2020/2021 ruší externá časť maturitnej skúšky.  Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí MŠVVaŠ SR do 31. marca 2021.
      Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021;konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

      Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; ak o tom rozhodne Pedagogická rada. O záveroch pedagogickej rady budete informovaní prostredníctvom EduPage.

      Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

      a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

      Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

      a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,

      b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu.

      Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

      b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

      Všetky ďalšie informácie nájdete v citovaných rozhodnutiach na https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

      PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy

       

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 zo dňa 05.01.2021 budú od 11. Januára 2021 všetky triedy pokračovať vo vyučovaní dištančným spôsobom a podľa rozvrhu, ktorý platil do konca kalendárneho roka.

      Na 22. - 23. januára 2021 pripravujeme podľa pokynov zriaďovateľa pretestovanie žiakov, jedného zákonného zástupcu  a zamestnancov školy. O spôsobe testovania budete včas informovaní prostredníctvom EduPage. Od 25. januára 2021 v prípade priaznivej pandemickej situácie v okrese, predpokladáme nástup žiakov do školy podľa usmernenia RÚVZ RS.

      Verím, že spoločne zvládneme nielen prvé dni opätovného dištančného vyučovania, ale aj náročné obdobie, ktoré práve prežívame. Držme si palce a buďme zodpovední!

      PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy