• Oznámenie o udelení riaditeľského voľna
     • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

     • Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota v zmysle platnej legislatívy rozhodla o udelení


      RIADITEĽSKÉHO VOĽNA na deň 3. máj 2021,
      a to z prevádzkových dôvodov (prijímacie skúšky).

                                                                                           

      PaedDr. Miriam Szántóová, v.r.
      riaditeľka školy

       

    • Krajské kolo geografickej olympiády
     • Krajské kolo geografickej olympiády

     • Dňa 16. apríla 2021 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády. Náš žiak zo Sekundy Pavol Bednář obhájil aj tento rok v ťažkej konkurencii svoje vlaňajšie prvenstvo.
      Dosiahol vynikajúci výsledok, pretože stratil len jeden bod zo sto. V monotematickej časti súťaže žiaci odpovedali na otázky a úlohy bez atlasu, v druhej časti si preverili svoje vedomosti a zručnosti v práci s atlasom a mapou.

      Pavlovi za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a gratulujeme zo srdca!

    • Medzinárodná súťaž Náboj
     • Medzinárodná súťaž Náboj

     • 23. 4. 2021 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Náboj.

      Našu školu v kategórii SENIOR reprezentoval tím v zložení Adriána Krahulcová, Anna Sirotiaková,  Tereza Kopčáková, Lucia Pockľanová z 3. B a Adam Juhás z 3. A.

      V konkurencii o rok starších študentov sa umiestnili na peknom 23. – 24. mieste spomedzi 111. družstiev a to aj napriek menším technickým problémom.

      Srdečne im gratulujeme a pevne veríme, že o rok to bude prvá desiatka!

    • Krajské kolo IQ olympiády
     • Krajské kolo IQ olympiády

     • V týždni od 12. 4. do 18. 4. 2021 sa konalo krajské kolo IQ olympiády žiakov 2. stupňa základných škôl a nižších ročníkov gymnázií. Zúčastnilo sa ho 758 žiakov, medzi ktorými nechýbali ani tí naši.

      Najlepšie z nich sa darilo Pavlovi Bednářovi zo sekundy, ktorý skončil s kvantilom 97.32 na 23. – 24. mieste, čo mu stačilo na postup do ďalšieho kola.

      Na 2. mieste v rámci našej školy skončil Andrej Machyniak z tercie, ktorý sa s kvantilom  75.12 zaradil medzi úspešných riešiteľov.

      O 3. až 4. miesto v rámci našej školy sa podelili terciánka Sofia Szántóová a primán Adam Ďurica.

      Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Zoja úspešná v krajskom kole
     • Zoja úspešná v krajskom kole

     • Zojka Šaminová je úspešnou riešiteľkou krajského kola dejepisnej olympiády! 21 žiakov z okresov banskobystrického kraja si preverilo svoje vedomosti z oblasti stredovekých dejín v online teoretickom teste.

      V krajskom kole v kategórií D reprezentovala našu školu Zoja Šaminová z triedy Tercia. Tento školský rok boli vedomosti súťažiacich skutočne veľmi vyrovnané, o čom svedčí aj fakt, že našu Zojku od umiestnenia sa na treťom mieste delilo len 0,5 boda. Zojke ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme jej veľa ďalších úspechov v súťažiach.

    • Purple Comet 2021
     • Purple Comet 2021

     • V dňoch 6. – 15. 4. 2021 sa aj napriek sťaženým podmienkam konala medzinárodná tímová matematická súťaž  Purple Comet. Našej škole sa v nej  už päť rokov po sebe darilo, vždy sme si odniesli „medailu“. Tento rok však naši študenti excelovali a to mohli komunikovať len prostredníctvom MS Teams.

      V ťažkej konkurencii tried matematických gymnázií obsadil tím z Tercie v zložení Sofia Szántóová, Samuel Murárik, Stella Nagyferenczová, Adam Budai a Andrej Machyniak 1. miesto  na Slovensku v kategórii Middle School.

      Tím študentov „veľkého gymnázia“ v zložení Adriána Krahulcová, Anna Sirotiaková, Júlia Sirotiaková, Adam Juhás, Lucia Pockľanová a Terezka Kopčáková získal 1. miesto  na Slovensku v kategórii High School.

      Oba tímy navyše mali pred ďalšími v poradí dosť výrazný náskok. Ďakujeme všetkým zúčastneným za priam neuveriteľný výsledok a želáme podobný úspech v budúcom roku.

      Veľmi pekne ďakujeme PaedDr. Svetlane Bednářovej, PhD. za prípravu a realizáciu súťaže, že napriek sťaženým technickým podmienkam dokáže našich žiakov namotivovať k neuveriteľným výkonom.

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Dňa 14. 4. 2021 sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Našu školu reprezentovalo  19 žiakov, úspešných riešiteľov domáceho kola.

      V kategórii P6 sa najlepšie darilo primánkam  Eme Lajgútovej a Barbore Dorote Bellovej, ktoré obsadili 3.-5. miesto, ale pochváliť chceme aj ďalších úspešných riešiteľov,  Filipa Kántora a Adama Ďuricu.

      V kategórii P7 sa sekundánovi  Pavlovi Bednářovi podarilo umiestniť na krásnom 1. mieste.

      Úspešnými riešiteľmi  boli aj terciáni  Adam Budai, Jakub Melicherčík, Andrej Machyniak a Stella Nagyferenczová, ktorí v kategórii  P8 obsadili postupne 4., 5., 7. a 8. miesto v uvedenom poradí.

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za dobre odvedenú prácu a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Pokyn č. 08/2021 k prevádzke školy od 26.04.2021
     • Pokyn č. 08/2021 k prevádzke školy od 26.04.2021

     • Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

      vydáva

      na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/12811:1-A1810 vydaného dňa 12.04.2021, nasledovný pokyn upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota a Jazykovej školy pri GIK - IKG v Rimavskej Sobote

      V zmysle uvedeného rozhodnutia s účinnosťou
      od 26. apríla 2021 obnovujem prezenčnú formu vyučovania vo všetkých triedach

      v súlade s podmienkami regionálneho COVID AUTOMAT-u. Školské vyučovanie v triedach, v ktorých sa na regionálnom princípe COVID AUTOMAT-u neobnoví školské vyučovanie (napr. v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania), zostáva vyučovanie naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie. Rovnako platí regionálny princíp aj pre obnovu prevádzky alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školských zariadení.

       

      1. Pred nástupom do školy je povinné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test zamestnancov, zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) a žiaka.

      2. Platnosť testov platí 7 kalendárnych dní podľa COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

      Splnenie podmienky čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívneho výsledku testu u žiaka a jeho zákonného zástupcu overuje triedny učiteľ  prostredníctvom EduPage.

      3. Splnenie podmienky čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívneho výsledku zamestnanca školy overuje administratívna pracovníčka prostredníctvom EduPage.

      4. Ak sa v škole alebo v školskom zariadení vyskytne podozrenie, resp. ochorenie na COVID-19 u zamestnanca, urýchlene to oznámi riaditeľke školy.

      5. Ak sa v škole vyskytne podozrenie, resp. ochorenie na COVID-19 u žiaka (alebo bol v bezprostrednom kontakte s infikovanou osobou), tak žiak, resp. jeho zákonný zástupca uvedenú skutočnosť urýchlene oznámi triednemu učiteľovi a ten to oznámi riaditeľke školy.

      6. Žiak a zákonný zástupca /resp. plnoletý žiak/ sa testuje pred nástupom do školy samostatne, prostredníctvom antigénových alebo PCR testov.

      7. Školská dochádzka

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      a) ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa,

      b) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu a), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      c) zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      8. Zamestnanci školy

      V prípade, že sa zamestnanec školy nezúčastní zo subjektívnych dôvodov testovania a nevzťahuje sa na neho výnimka z testovania, má zamestnávateľ nasledujúce možnosti:

      • môže sa dohodnúť s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, že bude zapojený do dištančného vzdelávania žiakov, ak ho škola uskutočňuje a zamestnávateľ ho potrebuje na jeho realizáciu,

      • môže sa dohodnúť s nepedagogickým zamestnancom na práci z domu, pokiaľ to povaha jeho práce umožňuje (napr. ekonómka školy),

      • môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce),

      • môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce,

       

      V Rimavskej Sobote, dňa 14.04.2021

      PaedDr. Miriam Szántóová
      riaditeľka školy

    • Naša Terezka bola opäť úspešná!
     • Naša Terezka bola opäť úspešná!

     • Ako sme vás už informovali, Terezka Kopčáková postúpila do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Úlohou postupujúcich z krajských kôl bolo vypracovať úvahu na jednu z piatich tém, zaslanie ktorej bolo podmienkou účasti v celoštátnom kole OĽP.

      Úvahy hodnotili piati garanti tém podľa prísnych kritérií: samostatný výkon a dodržanie štandardných postupov písania; korektné odkazovanie a citovanie; uchopenie témy prostredníctvom ľudskoprávnych východísk a argumentácie; identifikácia jadra problému a kľúčových ľudskoprávnych prvkov, jasnosť a zrozumiteľnosť výpovede; logická argumentácia a uvažovanie v súvislostiach.

      Terezka si vybrala tému, garantom ktorej bola Informačná služba OSN Viedeň /UNIS Vienna: Svet sa pokúša reagovať na COVID-19 a lepšie sa zotaviť. Okrem vyššie uvedených podmienok úvaha mala spĺňať ďalšiu podmienku: mala byť písaná v angličtine.

      Z jedenástich prác bola Terezkina hodnotená ako najlepšia!

      Celoštátne kolo bolo posunuté organizátormi na prvú tretinu mesiaca jún.

      Gratulujeme a silno držíme palce aj v ďalšej časti súťaže OĽP.

       

    • 70. ročník Matematickej olympiády
     • 70. ročník Matematickej olympiády

     • Posledný marcový deň, tesne pred veľkonočnými prázdninami, sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7 a Z8. Našu školu reprezentovali žiaci tercie Sofia Szántóová, Juraj Laššák, Samuel Murárik a žiak sekundy Pavol Bednář.  Najlepšie sa darilo Palinovi, ktorý skončil s plným počtom bodov na prvom mieste, zabodoval však aj Samko – v svojej kategórii sa umiestnil ako úspešný riešiteľ druhýSofku delil od tretieho miesta jediný bod. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vynaložené úsilie a prajeme veľa ďalších úspechov.