• 2. kolo prijímacích skúšok
     • 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade a Rade školy v zmysle §66 ods. 7 Zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      vyhlasuje konanie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022

      na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

      Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok, teda 22.06.2021.
      Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné doručiť do 18.06.2021.

      • do 4-ročného štúdia s vyučovacím jazykom slovenským 14 žiakov
      • do 4-ročného štúdia s vyučovacím jazykom maďarským 8 žiakov.

    • Matematický KLOKAN
     • Matematický KLOKAN

     • Napriek komplikovanej situácii sa v týždni od 19. do 23. 4. 2021 konala Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN.
      Zvyčajne sa jej zúčastnia desiatky našich žiakov, tento rok ich bolo pomenej, preto je menej aj tých úspešných.
      V kategórii Benjamín 7 súťažil Pavol Bednář zo Sekundy, ktorý predbehol viac ako 95 % z vyše tisíc zúčastnených a získal aj titul „Školský šampión“.V kategórii Benjamín 8 sa výborne darilo Jurkovi Laššákovi z Tercie, ktorý bol lepší ako 88 % súťažiacich.Z vyšších ročníkov sa najlepšie darilo Aničke Sirotiakovej z III.B. Hoci k zaradeniu sa medzi úspešných jej zopár bodov chýbalo, určite si zaslúži pochvalu.Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za ich aktivitu a úprimne želáme veľa ďalších úspechov.

    • Pokyn riaditeľky školy k prevádzke školy od 10. mája 2021
     • Pokyn riaditeľky školy k prevádzke školy od 10. mája 2021

     • Pokyn č. 11/2021

      k  prevádzke školy  od 10.05.2021

      Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

      vydáva

      na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR číslo: 2021/12811:1-A1810 vydaného dňa 12.04.2021 nasledovný pokyn pre zamestnancov školy na zabezpečenie obnovenia prezenčného vyučovania vo všetkých triedach v  Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota, ktorým sa dopĺňa Pokyn č. 10/2021.

       

      1. Žiakom maturitného ročníka udeľuje riaditeľka školy na 10.05.2021 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (prijímacie skúšky).
      2. Žiaci I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C triedy, tried Kvinta a Sexta nastupujú na prezenčné vyučovanie dňa 10.05.2021 podľa nového rozvrhu hodín, ktorý bude  publikovaný v sobotu 08.05.2021.
      3. Žiakom tried Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta končí adaptačné obdobie a pokračujú v prezenčnom vyučovaní dňa 10.05.2021 podľa nového rozvrhu hodín, ktorý bude  publikovaný v sobotu 08.05.2021.
      4. Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. Ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf
      5. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie (Príloha č. 10).
      6. Za kontrolu je zodpovedný triedny učiteľ.
      7. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobných ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      8. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      9. Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021.
      10. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca o tom bezodkladne informuje triedneho učiteľa a on následne riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.
      11. Zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť testovať sa, predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie (príloha č. 9/c), o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie prípadne PN vystavenú príslušným lekárom. Kontrolu vykonáva administratívna pracovníčka školy.
      12. Pedagogický dozor v školskej jedálni dohliadne na to, aby sa triedy nepremiešavali v rade a pri stoloch.
      13. Vo vnútorných i vonkajších priestoroch školy, a to aj v školskej jedálni (kde si ich môžu počas konzumácie obeda sňať), musia mať všetci po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) rúškom/respirátorom/šatkou/šálom, v zmysle aktuálneho opatrenia ÚVZ SR. Rúška a respirátory sú pre zamestnancov k dispozícii u sekretárky školy, kde si ich môžu vyzdvihnúť.
      14. Pedagogickí zamestnanci školy opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel, rozostupy medzi žiakmi.
      15. Pedagogickí zamestnanci školy zabezpečia časté a intenzívne vetranie miestností a dbajú na to, aby školské lavice boli od seba a katedra od prvých lavíc v čo najväčšej vzdialenosti.
      16. Pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčleňujem priestor pri vchode do telocvične. Následne po opustení miestnosti žiakom bude miestnosť dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná.
      17. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a sekretárka školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
      18. Ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím respirátora.
      19. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby /vyplní na vrátnici/. Na komunikáciu externých osôb so školou odporúča riaditeľka školy využívať dištančný spôsob komunikácie /Edupage, mail a pod./. Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľky školy v popoludňajších hodinách.
      20. Vyučujúci zváži podľa charakteru vyučovacej hodiny realizáciu vyučovacej hodiny v exteriéri školy.
      21. Organizácia hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov, ŽŠR a pod.) sa uskutočňuje dištančnou formou.
      22. Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. účelové cvičenia) sa neuskutočňuje.

      V Rimavskej Sobote  06. mája 2021

                                                                                     PaedDr. Miriam Szántóová
                                                                                                riaditeľka školy