• Purple Comet 2021
     • Purple Comet 2021

     • V dňoch 6. – 15. 4. 2021 sa aj napriek sťaženým podmienkam konala medzinárodná tímová matematická súťaž  Purple Comet. Našej škole sa v nej  už päť rokov po sebe darilo, vždy sme si odniesli „medailu“. Tento rok však naši študenti excelovali a to mohli komunikovať len prostredníctvom MS Teams.

      V ťažkej konkurencii tried matematických gymnázií obsadil tím z Tercie v zložení Sofia Szántóová, Samuel Murárik, Stella Nagyferenczová, Adam Budai a Andrej Machyniak 1. miesto  na Slovensku v kategórii Middle School.

      Tím študentov „veľkého gymnázia“ v zložení Adriána Krahulcová, Anna Sirotiaková, Júlia Sirotiaková, Adam Juhás, Lucia Pockľanová a Terezka Kopčáková získal 1. miesto  na Slovensku v kategórii High School.

      Oba tímy navyše mali pred ďalšími v poradí dosť výrazný náskok. Ďakujeme všetkým zúčastneným za priam neuveriteľný výsledok a želáme podobný úspech v budúcom roku.

      Veľmi pekne ďakujeme PaedDr. Svetlane Bednářovej, PhD. za prípravu a realizáciu súťaže, že napriek sťaženým technickým podmienkam dokáže našich žiakov namotivovať k neuveriteľným výkonom.

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Dňa 14. 4. 2021 sa konalo okresné kolo Pytagoriády. Našu školu reprezentovalo  19 žiakov, úspešných riešiteľov domáceho kola.

      V kategórii P6 sa najlepšie darilo primánkam  Eme Lajgútovej a Barbore Dorote Bellovej, ktoré obsadili 3.-5. miesto, ale pochváliť chceme aj ďalších úspešných riešiteľov,  Filipa Kántora a Adama Ďuricu.

      V kategórii P7 sa sekundánovi  Pavlovi Bednářovi podarilo umiestniť na krásnom 1. mieste.

      Úspešnými riešiteľmi  boli aj terciáni  Adam Budai, Jakub Melicherčík, Andrej Machyniak a Stella Nagyferenczová, ktorí v kategórii  P8 obsadili postupne 4., 5., 7. a 8. miesto v uvedenom poradí.

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za dobre odvedenú prácu a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Pokyn č. 08/2021 k prevádzke školy od 26.04.2021
     • Pokyn č. 08/2021 k prevádzke školy od 26.04.2021

     • Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

      vydáva

      na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/12811:1-A1810 vydaného dňa 12.04.2021, nasledovný pokyn upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota a Jazykovej školy pri GIK - IKG v Rimavskej Sobote

      V zmysle uvedeného rozhodnutia s účinnosťou
      od 26. apríla 2021 obnovujem prezenčnú formu vyučovania vo všetkých triedach

      v súlade s podmienkami regionálneho COVID AUTOMAT-u. Školské vyučovanie v triedach, v ktorých sa na regionálnom princípe COVID AUTOMAT-u neobnoví školské vyučovanie (napr. v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania), zostáva vyučovanie naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie. Rovnako platí regionálny princíp aj pre obnovu prevádzky alebo mimoriadne prerušenie prevádzky školských zariadení.

       

      1. Pred nástupom do školy je povinné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test zamestnancov, zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) a žiaka.

      2. Platnosť testov platí 7 kalendárnych dní podľa COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

      Splnenie podmienky čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívneho výsledku testu u žiaka a jeho zákonného zástupcu overuje triedny učiteľ  prostredníctvom EduPage.

      3. Splnenie podmienky čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívneho výsledku zamestnanca školy overuje administratívna pracovníčka prostredníctvom EduPage.

      4. Ak sa v škole alebo v školskom zariadení vyskytne podozrenie, resp. ochorenie na COVID-19 u zamestnanca, urýchlene to oznámi riaditeľke školy.

      5. Ak sa v škole vyskytne podozrenie, resp. ochorenie na COVID-19 u žiaka (alebo bol v bezprostrednom kontakte s infikovanou osobou), tak žiak, resp. jeho zákonný zástupca uvedenú skutočnosť urýchlene oznámi triednemu učiteľovi a ten to oznámi riaditeľke školy.

      6. Žiak a zákonný zástupca /resp. plnoletý žiak/ sa testuje pred nástupom do školy samostatne, prostredníctvom antigénových alebo PCR testov.

      7. Školská dochádzka

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      a) ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa,

      b) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu a), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      c) zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      8. Zamestnanci školy

      V prípade, že sa zamestnanec školy nezúčastní zo subjektívnych dôvodov testovania a nevzťahuje sa na neho výnimka z testovania, má zamestnávateľ nasledujúce možnosti:

      • môže sa dohodnúť s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, že bude zapojený do dištančného vzdelávania žiakov, ak ho škola uskutočňuje a zamestnávateľ ho potrebuje na jeho realizáciu,

      • môže sa dohodnúť s nepedagogickým zamestnancom na práci z domu, pokiaľ to povaha jeho práce umožňuje (napr. ekonómka školy),

      • môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní dovolenky (§ 111 ods. 1 Zákonníka práce),

      • môže sa dohodnúť so zamestnancom na čerpaní pracovného voľna bez náhrady mzdy (tzv. prekážka v práci na strane zamestnanca) podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce,

       

      V Rimavskej Sobote, dňa 14.04.2021

      PaedDr. Miriam Szántóová
      riaditeľka školy

    • Naša Terezka bola opäť úspešná!
     • Naša Terezka bola opäť úspešná!

     • Ako sme vás už informovali, Terezka Kopčáková postúpila do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv. Úlohou postupujúcich z krajských kôl bolo vypracovať úvahu na jednu z piatich tém, zaslanie ktorej bolo podmienkou účasti v celoštátnom kole OĽP.

      Úvahy hodnotili piati garanti tém podľa prísnych kritérií: samostatný výkon a dodržanie štandardných postupov písania; korektné odkazovanie a citovanie; uchopenie témy prostredníctvom ľudskoprávnych východísk a argumentácie; identifikácia jadra problému a kľúčových ľudskoprávnych prvkov, jasnosť a zrozumiteľnosť výpovede; logická argumentácia a uvažovanie v súvislostiach.

      Terezka si vybrala tému, garantom ktorej bola Informačná služba OSN Viedeň /UNIS Vienna: Svet sa pokúša reagovať na COVID-19 a lepšie sa zotaviť. Okrem vyššie uvedených podmienok úvaha mala spĺňať ďalšiu podmienku: mala byť písaná v angličtine.

      Z jedenástich prác bola Terezkina hodnotená ako najlepšia!

      Celoštátne kolo bolo posunuté organizátormi na prvú tretinu mesiaca jún.

      Gratulujeme a silno držíme palce aj v ďalšej časti súťaže OĽP.

       

    • 70. ročník Matematickej olympiády
     • 70. ročník Matematickej olympiády

     • Posledný marcový deň, tesne pred veľkonočnými prázdninami, sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7 a Z8. Našu školu reprezentovali žiaci tercie Sofia Szántóová, Juraj Laššák, Samuel Murárik a žiak sekundy Pavol Bednář.  Najlepšie sa darilo Palinovi, ktorý skončil s plným počtom bodov na prvom mieste, zabodoval však aj Samko – v svojej kategórii sa umiestnil ako úspešný riešiteľ druhýSofku delil od tretieho miesta jediný bod. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vynaložené úsilie a prajeme veľa ďalších úspechov.

    • Geografická olympiáda kategória Z – krajské kolo
     • Geografická olympiáda kategória Z – krajské kolo

     • Dňa 26. marca 2021 sa konalo krajské kolo geografickej olympiády kategórie Z pre žiakov vyšších ročníkov gymnázií a stredných škôl. Súťaž prebieha v troch kolách, prvé dve sa tento rok realizovali online. Žiaci mali za úlohu správne zodpovedať 35 otázok za 60 minút. Našu školu reperezentovali Pavol Bednář zo Sekundy, Michaela Kantorová  a Tereza Kopčáková z III. B. Najlepšie sa darilo Pavlovi, ktorý uspel aj v konkurencií s omnoho staršími žiakmi. Úspešnou riešiteľkou však bola aj MiškaTerezke chýbal k úspešnosti len jediný bod.

      Za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

    • Zľavy kariet ISIC - oznam CKM SYTS
     • Zľavy kariet ISIC - oznam CKM SYTS

     • Keďže je v tomto období využitie ISIC-u trochu obmedzené, teda nedá sa ísť na dobrú lyžovačku, navštíviť obľúbenú reštauráciu, či zájsť na plaváreň, rozhodla sa spoločnosť CKM SYTS výnimočne znížiť cenu preukazu na 12 Eur, pri zakúpení do 31.3.2021, ako reakciu na tieto sťažené podmienky, ktoré veríme čoskoro skončia.

      Tiež sme sa rozhodli odpustiť poštovné za známku ISIC zakúpenú cez www.objednaj-preukaz.sk, rovnako do 31.3.2021.

      Navyše, aby preukaz ISIC žiakom a rodičom lepšie slúžil aj v týchto časoch,  vybavili sme zľavy až v 560 e-shopoch, kde sa teraz nakupuje určite viac.

      Okrem toho, každý týždeň v stredu budeme organizovať pravidelné online stretnutia s rodičmi/žiakmi s cieľom vysvetliť možnosti preukazu a odpovedať na priame otázky rodičov/žiakov.

      Priebežne aktualizovaný plán online stretnutí nájdete vždy na tomto linku:

      https://isic.sk/onlinestretnutia/

    • Aj v dejepise máme víťazku
     • Aj v dejepise máme víťazku

     • Aj tento rok sa nám to podarilo! Víťazkou okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórii D je Zojka Šaminová z triedy Tercia.

      Svoje vedomosti z oblasti histórie si žiaci základných škôl a osemročných gymnázií mohli preveriť na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa dňa 11. februára 2021 uskutočnilo dištančným spôsobom. Našu školu na tejto súťaži pravidelne reprezentuje Zojka Šaminová, pre ktorú je spomínané víťazstvo už jej druhým triumfom.

      Tešíme sa z jej úspechu a Zojke prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

    • Víťaz krajského kola Olympiády v anglickom jazyku je z II.B
     • Víťaz krajského kola Olympiády v anglickom jazyku je z II.B

     • V školskom roku 2020/2021 našu školu v krajskom kole reprezentoval v kategórii 2A, žiak II.B, Michael Lalik.

      Krajské kolá OAJ sa konali online formou 10.2.2021 v písomnej a ústnej časti. V čase od 9:00 do 9:25 bol všetkým súťažiacim sprístupnený test. Čas na vypracovanie testu bol maximálne 35 minút. Test obsahoval úlohy rôzneho druhu – úlohy s výberom odpovede a úlohy s tvorbou krátkej odpovede.

      Pre šiestich súťažiacich, ktorí získali v písomnej časti najvyšší počet bodov, sa konala aj druhá – ústna časť súťaže.

      Náš Michael Lalik bol medzi nimi.

      O 14:00 sa začala druhá časť súťaže formou videokonferencie. Súťažiaci mali nárok na 2-minútovú prípravu, odpoveď trvala približne 5 minút.

      Michael sa umiestnil na krásnom 1. mieste, ktoré mu zaisťuje postup do celoštátneho kola v dňoch 24. – 25. 3. 2021.

      Ďakujeme Michael. Blahoželáme a držíme palce v ďalšom boji.

    • Prevádzka školy od 23. februára 2021
     • Prevádzka školy od 23. februára 2021

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/10079:1-A1810 vydaného dňa 05.02.2021 a na základe usmernenia zriaďovateľa školy zo dňa 18.02.2021 nasledovný pokyn upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 na Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota a Jazykovej školy pri GIK - IKG v Rimavskej Sobote

      V zmysle uvedených pokynov s účinnosťou od 23. februára 2021 do odvolania

      ruším obnovenie prezenčnej formu vyučovania

      v triedach maturitného ročníka: IV.A, IV.B, IV.C trieda
      Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

      a nariaďujem:

      Vo všetkých triedach bude naďalej prebiehať dištančná forma vzdelávania. Dištančná forma vzdelávania sa realizuje podľa Pokynu riaditeľky školy č. 13/2020.

      PaedDr. Miriam Szántóová

    • Máme víťazku krajského kola Olympiády ľudských práv.
     • Máme víťazku krajského kola Olympiády ľudských práv.

     • 23. ročník krajského kola OĽP sa konal dňa 11. februára 2021 dištančnou formou. Našu školu reprezentovala Terezka Kopčáková, žiačka III.B triedy.

      Súťaž bola náročná, rozdelená na dve časti, prvú písomnú (test) a druhú ústnu (tézy).

      Test bol prístupný v čase 8:30 –9:30 hod. a obsahoval úlohy rôznej bodovej náročnosti.

      Po vyhodnotení testu bolo 15 súťažiacim s najvyšším bodovým ziskom z testu, pridelená jedna téza (téz bolo15, číslo tézy sa pridelilo podľa 1. až 15. miesta). Súťažiaci následne zhotovili k téze 5-minútové video - vlastné ústne audiovizuálne riešenie tézy.

      Po odoslaní videa nasledovalo päť dní plných očakávaní a napätia. Krajská porota nakoniec 16. februára zverejnila krajskú výsledkovú listinu. V neskorých večerných hodinách sme sa dozvedeli, že sa naša Terezka umiestnila na 1. mieste a postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 14.-15. apríla 2021.

      Terezke gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole.

    • Prevádzka školy od 22. februára 2021
     • Prevádzka školy od 22. februára 2021

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo: 2021/10079:1-A1810 vydaného dňa 05.02.2021 

      s účinnosťou od 22. februára 2021 riaditeľka školy obnovuje
      prezenčnú formu vyučovania
      v triedach maturitného ročníka: IV.A, IV.B, IV.C trieda
      Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium,
      P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

      V ostatných triedach bude naďalej prebiehať dištančná forma vzdelávania. Dištančná forma vzdelávania sa naďalej realizuje podľa Pokynu riaditeľky školy č. 13/2020.

      Žiaci sú povinní pri prezenčnej forme vyučovania preukázať sa negatívnym  testom na ochorenie na Covid 19 nie starším ako 7 dní a Čestným vyhlásením plnoletého žiaka o bezinfekčnosti prostredníctvom EduPage pred nástupom na prezenčnú výučbu.

      V prípade, ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      a) škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      b) plnoletý žiak je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania, ktoré bude prebiehať formou zadávania učiva na samoštúdium ako je obvyklé pri chorobe žiaka

      c) ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a plnoletý žiak nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu b), žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka tak, ako to v konkrétnom prípade určí vyučujúci.

       

      Úplné znenie Pokynu riaditeľky školy č.03/2021 k prevádzke školy od 22.2.2021

    • Okresné kolo Geografickej olympiády - kategória F
     • Okresné kolo Geografickej olympiády - kategória F

     • Pavol Bednář  zo sekundy zdupľoval svoj úspech v geografickej olympiáde. V piatok sme písali, že postúpil do krajského kola v kategórii Z a včera k tomuto úspechu pridal ďalší, vyhral kategóriu F,  čím si zabezpečil postup na Krajské kolo Geografickej olympiády.

      Úspešné v geografickej olympiáde boli aj naše žiačky z III.B triedy Michaela Kantorová a Tereza  Kopčáková. Dievčatá dosiahli vynikajúce výsledky v školskom kole a zabezpečili si postup do krajského kola.

      Za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme a všetkým trom držíme palce v krajskom kole.

    • Geografická olympiáda kategória Z
     • Geografická olympiáda kategória Z

     • Dňa 5.2. 2021 sa konala  Geografická olympiáda v  kategórii Z. Súťaž tento rok prebiehala online.  Našu školu reprezentoval žiak  sekundy Pavol Bednář. V náročnej konkurencii s omnoho staršími žiakmi štvorročných gymnázií sa dostal medzi úspešných riešiteľov, keď získal až 29 bodov z 30.
      Gratulujeme k vynikajúcemu úspechu a držíme palce v krajskom kole!

    • Organizácia vyučovania od 8.februára 2021
     • Organizácia vyučovania od 8.februára 2021

     • Vážení rodičia, milí maturanti,

      oznamujem Vám, že od 8. februára 2021 naša škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Predpokladaný návrat žiakov do školy je 22. februára 2021. O podmienkach návratu Vás budeme včas informovať.

      PaedDr. Miriam Szántóová - riaditeľka školy

    • Aj Olympiáda v nemeckom jazyku prebiehala online
     • Aj Olympiáda v nemeckom jazyku prebiehala online

     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku v netradičnej, novej online forme bolo úspešné pre troch našich žiakov.
      Kvôli nepriaznivým podmienkam sa tento rok konala len písomná časť olympiády, a to v časti gramatika, počúvanie a čítanie s porozumením. Všetci traja účastníci boli úspešní a postupujú do krajského kola.
      Dávid Kovács (I.A) obsadil 2. miesto v kategórii 2A.
      Kategóriu 2B reprezentovali Júlia Sirotiaková (IV..B) a Dominik Kuvik (IV.A), Julka sa umiestnila na 1. a Dominik na 2. mieste.
      Všetkým žiakom gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!  

    • Olympiáda v anglickom jazyku aj počas Covidu
     • Olympiáda v anglickom jazyku aj počas Covidu

     • Napriek nepriaznivým podmienkam sa Olympiáda z anglického jazyka uskutočnila aj tento školský rok.
      Keďže sa musela prispôsobiť momentálnej situácii, všetko prebiehalo online formou. Žiaci tak mali možnosť zmerať si vedomosti v oblasti počúvania a čítania s porozumením, ako aj gramatiky. Žiaľ, ústna forma sa neuskutočnila, a tak súťažiaci prišli o najzaujímavejšiu časť tejto súťaže – interakciu s porotou. 

      Výsledky okresného kola:

      Peter Haás z Primy sa umiestnil v kategórii 1A na 5. mieste,
      Viktória Žiaková zo IV.A triedy bola v kategórii 2B druhá
      Michael Lalik z II.B triedy si odniesol víťazstvo v kategórii 2A.

      Všetkým trom študentom ďakujeme za reprezentáciu školy aj v sťažených podmienkach a Michaelovi Lalikovi držíme palce v krajskom kole.

    • Termín ukončenia klasifikačného obdobia v 1. polroku školského roka 2020/21
     • Termín ukončenia klasifikačného obdobia v 1. polroku školského roka 2020/21

     • Na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady zo dňa 15.1.2021 vydávam nasledovné rozhodnutie:

      Ukončenie 1. polroka školského roka 2020/2021 s riadnou klasifikáciou sa v našej škole uskutoční k 31. januáru 2021.
      Hodnotiaca pedagogická rada sa koná dňa 29.01.2021 online.

      PaedDr. Miriam Szántóová,
      riaditeľka školy

    • Oznam o testovaní
     • Oznam o testovaní

     • Predbežne plánované pretestovanie zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka pred obnovením prezenčnej výučby, sa tento víkend (23.1.2021 - 24.1.2021) rozhodnutím zriaďovateľa školy v našej škole neuskutoční.
      O novom termíne Vás budeme informovať.

      Vyučovanie naďalej pokračuje dištančnou formou.

      PaedDr. Miriam Szántóová,
      riaditeľka školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      V súvislosti s nariadením zriaďovateľa práce na home office predbežne do 24.01.2021 pre všetkých zamestnancov školy Vám oznamujem, že administratíva spojená s potvrdzovaním prihlášok na VŠ, vydávaním potvrdení o návšteve školy a iné, bude zabezpečená raz týždenne, a to vždy v pondelok od 9,00 hod. do 12,00 hod. na sekretariáte školy.

      V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky:

      sekretárka 0948 985 808 alebo mailom: sekretariat@gymrs.sk
      riaditeľka školy 0911 095 669 alebo mailom: riaditel@gymrs.sk

       

      S pozdravom
      PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy