• Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021
     • Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      na emailové adresy, ktoré ste uviedli vo svojich prihláškach na štúdium v strednej škole, sme zaslali rozhodnutia o prijatí/neprijatí na štúdium, ako aj ostatné dokumenty, súvisiace s prijímacím konaním. Prosíme Vás, aby ste na zaslané emaily obratom podľa pokynov reagovali.

      V prípade, že ste dnes, t. j. 22.05.2020 nedostali žiadny email z našej školy,

      kontaktujte nás na t. č. 0911 095 669.

       

      PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy

    • Geografická olympiáda GQIQ
     • Geografická olympiáda GQIQ

     • GQIQ je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Uskutočňuje sa v troch kolách. Náš žiak prímy Pavol Bednář bol úspešný v prvom (školskom) kole aj v druhom (krajskom kole) olympiády, kde získal vynikajúce 1. miesto v kategórií do 16 rokov.   Postúpil tak do celoštátneho kola.

      K úspechu gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole.

      PaedDr. Judita Ferenczová

    • Geografická olympiáda kategória Z
     • Geografická olympiáda kategória Z

     • Dna 27.3. 2020 sa konalo (dištančne) krajské kolo 48. ročníka Geografickej olympiády kategórie Z.  Gymnázium Ivana Kraska reprezentoval žiak  prímy Pavol Bednář. V náročnej konkurencii o mnoho starších žiakov štvorročných gymnázií sa umiestnil medzi úspešnými riešiteľmi. Gratulujeme k úspechu.

      PaedDr. Judita Ferenczová

    • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
     • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

      Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača

      1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28.februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
      2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10.apríla 2020 podal najviac dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
      4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve  prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky bodu 1.3.
      5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo otvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
      6. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).Riaditeľ základnej školy
      8. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.3. a 1.4. na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
      9. Riaditeľ základnej školy odošle za jedného žiaka najviac dve prihlášky na vzdelávanie poštou alebo v naskenovanej podobe e-mailom.

      Riaditeľ strednej školy

      1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, v súlade s prílohou č.2. Pri prijímacom konaní do učebných odborov, do odborného učilišťa a do praktickej školy je uplatnenie kritérií prijímacieho konania podľa prílohy č. 2 dobrovoľné.
      2. Riaditeľ strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej školy o presun prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      3. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
      4. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
      5. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
      6. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
      7. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
      8. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
      9. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.

      Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)

      1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
      2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
      3. Ak má stredná škola určený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore (plán výkonov) najviac 15 žiakov, riaditeľ strednej školy môže so súhlasom zriaďovateľa v prijímacom konaní na nenaplnený počet miest prijať najviac o 3 žiakov viac. Možnosť zvýšenia počtu žiakov sa nevzťahuje na študijné odbory skupiny 82 a 86.
      4. Riaditeľ strednej školy do 1.júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.
      5. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre
      6. žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na vzdelávanie,
      7. žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie v žiadnej strednej škole.

      Spoločné ustanovenia

      1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
      2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.
      3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.
      4. Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 5.1 a 5.2.
      5. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa uskutočňujú per rollam, ak to technické podmienky umožňujú.
      6. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      7. Toto rozhodnutie sa primerane vzťahuje aj na prijímanie žiakov na výchovu a vzdelávanie do odborného učilišťa alebo do praktickej školy.
      8. Na prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách sa vzťahujú ustanovenia § 69 školského zákona.
      9. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
      10. V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy podľa prílohy č. 2 bodu 3 využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020.

       

       

    • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020
     • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

      1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.


      2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.


      3. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.


      4. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

      4.1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.


      4.2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.


      4.3. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. 

      4.4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020.


      4.5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.


      4.6. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.


      4.7. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu podľa bodu 11.


      4.8. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.


      5. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva podľa bodu 11.


      6. Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval,“ vykoná internú časť maturitnej skúšky podľa bodu 11.


      7. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške.


      8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov do predmetovej maturitnej komisie. Účasť zástupcu zamestnávateľov v predmetovej maturitnej komisii pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe dohody medzi zamestnávateľom a strednou školou nahradená písomným hodnotením žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej škole najneskôr tri dni pred konaním internej časti maturitnej skúšky.


      9. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 7. mája 2020.

      10. Okresné úrady v sídle kraja

      10.1. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti do 19. mája 2020 určia konkrétne termíny internej časti maturitnej skúšky.


      10.2. Predseda školskej maturitnej komisie oznámi riaditeľovi svojej strednej školy do 29. apríla 2020 súhlas alebo nesúhlas s vymenovaním za predsedu školskej maturitnej komisie. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti vymenujú predsedu školskej maturitnej komisie do 7. mája 2020.

      11. Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 4.6. alebo neboli administratívne hodnotení.


      11.1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas internej časti maturitnej skúšky používať.


      11.2. Výber konkrétnej formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky závisí od povahy študijného odboru, materiálnych a personálnych podmienok strednej odbornej školy a aktuálnej epidemiologickej situácie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy
      prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.


      11.3. Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.


      11.4. Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie.


      11.5. Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.


      11.6. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.


      11.7. Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020


      12. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.


      13. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne alebo prezenčne.

      14. Opravná maturitná skúška za školský rok 2018/2019 prebieha nasledovne: 


      14.1. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 3. do 8. septembra 2020 v súlade s príslušnými právnymi predpismi.


      14.2. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.


      15. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, postupuje nasledovne:


      15.1. Žiak sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.


      15.2. Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020.

      15.3. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
       

    • Úspech v medzinárodnej súťaži
     • Úspech v medzinárodnej súťaži

     • Redaktor školského časopisu Gymkoviny Daniel Kurák (II.A) vyspovedal Chrisa Nagya (III.B) v súvislosti s jeho úspechom v medzinárodnej súťaži astrofotografie.

      Viete, čo je cena Jindřicha Zemana alebo čo všetko robí amatérsky astronóm? Ak nie, tak Christopher Nagy z 3.B vám to v rozhovore objasní. Je to tohtoročný víťaz ceny Jindřicha Zemana Junior a veľký nadšenec astronómie, od ktorého sa z rozhovoru dozviete ešte oveľa viac.

      Cena Jindřicha Zemana Juniora je na Slovensku pomerne neznáma, keďže to organizuje česká astronomická spoločnosť. Vedel by si mi o tejto cene povedať niečo viac?

      Cena Jindřicha Zemana sa udeľuje profesionálnym a amatérskym astronómom. Víťaz sa vyberá každý jeden rok spomedzi tých, ktorí posielajú fotografie do Českej astrofotografie mesiaca.

      Ako si sa dostal k tejto súťaži ? Videl si ju na  internete alebo ťa niekto prihlásil?

      Riaditeľ hvezdárne v Rimavskej Sobote mi o tejto súťaži povedal a chcel, aby som tam poslal svoju fotku.

      Čo je obsahom tvojej fotografie a ako dlho ti ju trvalo vytvoriť?

      Fotka zobrazuje postupné zatmenia úplného Mesiaca. Trvalo to asi 5 – 6 hodín.

      Tipujem, že na také niečo nebol už hotový záber, ale potrebovalo to aj nejakú úpravu.

      Áno. Každý jeden Mesiac je zhotovený osobitne v intervale 20 minút. Potom som ich mierne upravil. Doladil som farby, zvýšil kontrast a tak ďalej. Potom som ich poskladal sériovo vo photoshope.

      Odkedy sa venuješ astronómii a čo ťa k nej priviedlo?

      Už odmalička ma fascinuje hviezdna obloha. Ako malý chlapec som dostal svoj prvý ďalekohľad. Keď som videl tie nádherné objekty hlbokého vesmíru, hneď som vedel, že toto je koníček pre mňa. Pozorujem vždy keď sa dá, s čím súvisí aj pravidelná návšteva hvezdárne.

      Máš aj nejaký vzor? Povedzme spomínaného riaditeľa hvezdárne alebo nejakého iného astronóma?

      Páčia sa mi fotky napr. Petra Horálka, ktorý je profesionálny astrofotograf a Zdeňka Bardona, ktorý je fotoambasádor Európskeho Južného observatória.

      Čo pre teba znamená astronómia?

      Pozorovanie, fotografovanie a relax.

      Máš aj nejaké špeciálne vybavenie k tvojej záľube alebo ti  stačí len fotoaparát?

      Pred troma rokmi som si kúpil ďalekohľad typu Newton s 25 cm zrkadlom. Ten je pripevnený na ekvatoriálnej montáži sky-watcher EQ-6R. Tá montáž ma “go to“ navádzanie čo znamená, že do ovládača nastavíte súradnice pozorovaného objektu a montáž nasmeruje ďalekohľad na ten konkrétny objekt. A fotoaparát, ktorý je špeciálne upravený na astrofotografovanie je pripevnený namiesto okulára.

      Ako zasahuje astronómia do tvojho života ? Čítaš si o nej, pozeráš televízne programy o astronómii alebo si občas len tak niečo spontánne odfotíš ?

      Ako som už spomínal, každý piatok chodím do hvezdárne, kde sa stretávam s prijemnými ľuďmi. Koná sa tam večerné pozorovanie pre verejnosť. A ja s kamarátom radi poukazujeme a porozprávame zaujímavé informácie zvedavým návštevníkom. Taktiež si rád pozriem nejaký dokumentárny film o vesmíre alebo prečítam nejakú knihu.

      Keby si niekto chcel pozrieť alebo prečítať o astronómii, čo vieš odporučiť?

      Vrelo odporúčam dvojmesačník Kozmos. Sú tam veľmi zaujímavé články a informácie pre fanatikov ako som napr. ja. A tí, ktorí neradi čítajú, odporúčam dokumentárny film Kozmos: Časopriestorová odysea.

      Momentálne si tretiak a s tým prichádzajú aj povinnosti navoliť si semináre a myslieť na budúcnosť. Máš čas venovať sa astronómii tak ako niekedy alebo to musíš obmedzovať?

      Nuž na základnej škole som mal samozrejme viac času, ale učenie ma neodrádza.

      Chceš sa na budúci rok zapojiť znova? Respektíve chceš sa zapojiť do kategórie pre starších?

      Určite to chcem skúsiť znova. Budem sa však musieť zlepšiť vo fotografovaní, lebo vo vyššej kategórii sú skutoční profesionáli.

      Máš ambície pokračovať s astronómiou alebo to ostane ako tvoja dobrá záľuba ?

      Astronómiu mám veľmi rád, ale ostane iba ako koníček.

      Čo by si odporučil ľuďom, ktorých baví astronómia alebo podobne ako ty sa zapájajú do súťaží?

      Odporučil by som im návštevy hvezdární na Slovensku. Zozačiatku by si mohli zaobstarať nejaký menší ďalekohľad, dokonca by stačil aj binokulár. A hlavne sa nedať odradiť zlým počasím.

      Ďakujem za tvoj čas Chris a prajem ti veľa ďalších životných úspechov!

       

       

       

       

       

    • Pokyn č. 05/2020 riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov
     • Pokyn č. 05/2020 riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov

     • Riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

      vydáva

      na základe Usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

      nasledovné pokyny ku hodnoteniu a klasifikácii žiakov Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota

       

      1. V čase mimoriadnej situácie nebude hodnotenie a klasifikácia žiaka našej školy znížené len na základe neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin. Za objektívne príčiny považujeme technické podmienky zabraňujúce online učeniu sa žiaka a zdravotné problémy žiaka. Triedny učiteľ žiaka musí byť o objektívnych príčinách bezodkladne informovaný zákonným zástupcom žiaka, o čom následne upovedomí všetkých vyučujúcich žiaka.

      2. Vyučujúci budú žiakom na odoslané úlohy poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu, pomenujú žiakom chyby, ktoré urobili a navrhnú im postup pri ich odstraňovaní. Pri vyučovaní cez zoom sa žiakovi poskytuje okamžitá spätná väzba ústne.

      3. Žiaci budú v druhom polroku školského roka priebežne hodnotení a klasifikovaní známkami, okrem predmetov Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Náboženská výchova, Etická výchova, Telesná a športová výchova a Umenie a kultúra, kde budú hodnotení stupňami absolvoval/neabsolvoval. Vyučovanie dištančnou formou v uvedených vyučovacích

      predmetoch bude pokračovať formou projektových úloh s dlhším časom na vypracovanie.

      4. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky získané do 12.3.2020 a počas prerušeného vyučovania v školách učitelia získavajú známky zo

      samostatných písomných žiackych prác, ústnym skúšaním cez zoom, z projektov, z vypracovaných dištančných úloh, komplexných úloh, z opakovacích online cvičení a pod. Hodnotená bude aj aktivita žiakov počas plnenia dištančných úloh takým istým spôsobom ako pri bežnom vyučovaní. Keďže nie je možné v dištančnej forme vyučovania dosiahnuť objektivitu, kladieme dôraz na sústavnú aktivitu žiaka, ktorú považujeme za najspravodlivejšie hodnotenie, preto v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách budeme všetky úlohy hodnotiť váhou 1.

      5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa vyučujúcim odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.

      6. Žiaci s autizmom budú po konzultácii so zákonnými zástupcami žiakov hodnotení a klasifikovaní bez úľav s vyjadrením klasifikačného stupňa.

      7. V čase mimoriadnej situácie sa nebudú realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.

      8. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nebude realizovať najmenej dva týždne od nástupu žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej jeden týždeň.

      9. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

      10. V prípade, že žiak dosahoval nedostatočné výsledky už pred mimoriadnou situáciou, spôsobenou prerušením vyučovania v školách a zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky

      vyučovania na diaľku podľa pokynov vyučujúceho, rozhodne pedagogická rada o preskúšaní

      žiaka pred postupom do vyššieho ročníka.

       

      Pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v mimoriadnom období boli prerokované v Pedagogickej rade dňa 16.04.2020 hlasovaní per rollam.

      Účinnosť tohto príkazného listu je od 20.04.2020.

       

      V Rimavskej Sobote, 17. apríla 2020


      PaedDr. Miriam Szántóová, 
      riaditeľka školy

    • Prijímacie skúšky
     • Prijímacie skúšky

     • Prihlášky na vzdelávanie v strených školách sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (počet žiakov, ktorých možno prijať, kritériá a ostatné podmienky) do 28. apríla 2020.

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne po skončení mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

      Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

    • Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach
     • Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

     •  

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020  prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.