• Aj Olympiáda v nemeckom jazyku prebiehala online
     • Aj Olympiáda v nemeckom jazyku prebiehala online

     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku v netradičnej, novej online forme bolo úspešné pre troch našich žiakov.
      Kvôli nepriaznivým podmienkam sa tento rok konala len písomná časť olympiády, a to v časti gramatika, počúvanie a čítanie s porozumením. Všetci traja účastníci boli úspešní a postupujú do krajského kola.
      Dávid Kovács (I.A) obsadil 2. miesto v kategórii 2A.
      Kategóriu 2B reprezentovali Júlia Sirotiaková (IV..B) a Dominik Kuvik (IV.A), Julka sa umiestnila na 1. a Dominik na 2. mieste.
      Všetkým žiakom gratulujeme a držíme palce v krajskom kole!  

    • Olympiáda v anglickom jazyku aj počas Covidu
     • Olympiáda v anglickom jazyku aj počas Covidu

     • Napriek nepriaznivým podmienkam sa Olympiáda z anglického jazyka uskutočnila aj tento školský rok.
      Keďže sa musela prispôsobiť momentálnej situácii, všetko prebiehalo online formou. Žiaci tak mali možnosť zmerať si vedomosti v oblasti počúvania a čítania s porozumením, ako aj gramatiky. Žiaľ, ústna forma sa neuskutočnila, a tak súťažiaci prišli o najzaujímavejšiu časť tejto súťaže – interakciu s porotou. 

      Výsledky okresného kola:

      Peter Haás z Primy sa umiestnil v kategórii 1A na 5. mieste,
      Viktória Žiaková zo IV.A triedy bola v kategórii 2B druhá
      Michael Lalik z II.B triedy si odniesol víťazstvo v kategórii 2A.

      Všetkým trom študentom ďakujeme za reprezentáciu školy aj v sťažených podmienkach a Michaelovi Lalikovi držíme palce v krajskom kole.

    • Termín ukončenia klasifikačného obdobia v 1. polroku školského roka 2020/21
     • Termín ukončenia klasifikačného obdobia v 1. polroku školského roka 2020/21

     • Na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady zo dňa 15.1.2021 vydávam nasledovné rozhodnutie:

      Ukončenie 1. polroka školského roka 2020/2021 s riadnou klasifikáciou sa v našej škole uskutoční k 31. januáru 2021.
      Hodnotiaca pedagogická rada sa koná dňa 29.01.2021 online.

      PaedDr. Miriam Szántóová,
      riaditeľka školy

    • Oznam o testovaní
     • Oznam o testovaní

     • Predbežne plánované pretestovanie zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka pred obnovením prezenčnej výučby, sa tento víkend (23.1.2021 - 24.1.2021) rozhodnutím zriaďovateľa školy v našej škole neuskutoční.
      O novom termíne Vás budeme informovať.

      Vyučovanie naďalej pokračuje dištančnou formou.

      PaedDr. Miriam Szántóová,
      riaditeľka školy

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci!
      V súvislosti s nariadením zriaďovateľa práce na home office predbežne do 24.01.2021 pre všetkých zamestnancov školy Vám oznamujem, že administratíva spojená s potvrdzovaním prihlášok na VŠ, vydávaním potvrdení o návšteve školy a iné, bude zabezpečená raz týždenne, a to vždy v pondelok od 9,00 hod. do 12,00 hod. na sekretariáte školy.

      V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky:

      sekretárka 0948 985 808 alebo mailom: sekretariat@gymrs.sk
      riaditeľka školy 0911 095 669 alebo mailom: riaditel@gymrs.sk

       

      S pozdravom
      PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.  2021/9113:1-A1810 zo dňa 04.01.2021 sa v školskom roku 2020/2021 ruší externá časť maturitnej skúšky.  Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí MŠVVaŠ SR do 31. marca 2021.
      Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021;konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

      Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; ak o tom rozhodne Pedagogická rada. O záveroch pedagogickej rady budete informovaní prostredníctvom EduPage.

      Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

      a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

      Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

      a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,

      b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu.

      Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

      b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

      Všetky ďalšie informácie nájdete v citovaných rozhodnutiach na https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

      PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy

       

    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 zo dňa 05.01.2021 budú od 11. Januára 2021 všetky triedy pokračovať vo vyučovaní dištančným spôsobom a podľa rozvrhu, ktorý platil do konca kalendárneho roka.

      Na 22. - 23. januára 2021 pripravujeme podľa pokynov zriaďovateľa pretestovanie žiakov, jedného zákonného zástupcu  a zamestnancov školy. O spôsobe testovania budete včas informovaní prostredníctvom EduPage. Od 25. januára 2021 v prípade priaznivej pandemickej situácie v okrese, predpokladáme nástup žiakov do školy podľa usmernenia RÚVZ RS.

      Verím, že spoločne zvládneme nielen prvé dni opätovného dištančného vyučovania, ale aj náročné obdobie, ktoré práve prežívame. Držme si palce a buďme zodpovední!

      PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy

    • pf 2021
     • pf 2021

     • O tom, že Vianoce sú pre nás všetkých jedným z najkrajších sviatkov v roku, nepochybuje nikto z nás. Je to čas, kedy myslíme najviac na svojich najbližších, na všetko, čo pre nás urobili, a stále robia. Je to čas, keď pre každého máme pár prívetivých viet, pretože nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

      Prajem všetkým našim žiakom (bývalým, súčasným a budúcim), ich rodičom, všetkým kolegom a  obyvateľom mesta Rimavská Sobota v tejto neľahkej dobe pokojné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky, milosti a spokojnosti. Prežite ich hlavne všetci v zdraví, pretože nikdy sme si hodnotu zdravia neuvedomovali tak naliehavo ako teraz. Prajem Vám, aby ste mali možnosť vnútorne sa stíšiť a oddýchnuť si od tohto náročného obdobia, ľudsky aj pracovne.

      Do nového roka Vám želám vnútornú silu, pevné fyzické a psychické zdravie, šťastie, veľa životného elánu, lásky a potešenia z najbližších.

      Prajem vám všetkým pokoj v duši, ktorý nech sa udrží po celý budúci rok.

      PaedDr. Miriam Szántóová
      riaditeľka školy

       

    • Záverečník
     • Záverečník

     • Milí čitatelia,

      viac ako mesiac ste si mali možnosť svoje chvíle dištančného vzdelávania spestriť článkami, ktoré sme vám prostredníctvom webovej stránky našej školy prinášali do vašich domovov. V úvode sme mali veľký rešpekt pred tým, ako to všetko dopadne. Vydávať časopis v elektronickej forme bolo niečo, s čím sme ešte skúsenosť nemali. Avšak vďaka pomoci pána zástupcu, Ing. Jána Fiľa a úsiliu našej redakčnej rady sme to, zdá sa, zvládli.

    • „Moja sloboda končí tam, kde začínam obmedzovať slobodu iného človeka.“
     • „Moja sloboda končí tam, kde začínam obmedzovať slobodu iného človeka.“

     • Žiaci voliteľného Seminára z občianskej náuky absolvovali v utorok zaujímavú online prednášku spojenú s diskusiou na tému „Sociálne siete v kontexte ľudských práv a slobôd“, ktorú viedli študentky Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Bc. Barbora Maderičová a Bc. Natália Mitková. Prednáška sa uskutočnila pod gestorským vedením doc. JUDr. Andrey Erdősovej, PhD. V rámci predmetu „Klinika ľudských práv – Human Rights Clinic“.

       

      Po zopakovaní základných pojmov, dokumentov a histórie ľudských práv sa maturanti dozvedeli napríklad aj to, kto, za akých podmienok a akou formou môže podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva a ako súd spracuje sťažnosť. Žiakov upozornili na porušovanie ľudských práv na sociálnych sieťach a poukázali na 3 najzaujímavejšie prípady, ktoré riešil Európsky súd pre ľudské práva a Európsky súdny dvor v súvislosti s porušovaním ľudských práv cez sociálne siete s celým procesom a výsledkom.

      V rámci živej a efektívnej diskusie dostali maturanti odpovede na ich otázky súvisiace s témou prednášky, ale aj výhľadovo ohľadom štúdia na Paneurópskej vysokej škole.

      Ďakujem pani docentke a študentkám Natálii a Barbore za výborné obohatenie hodín občianskej náuky príkladmi z praxe.

      PaedDr. Miriam Szántóová

    • Príbeh zahraničného študenta
     • Príbeh zahraničného študenta

     • Možno ste nie všetci postrehli, že sa na našej škole už skoro rok pohybuje nový spolužiak, pochádzajúci z ďalekého Ruska. Viete, o koho ide? Ak nie, prečítajte si predposledný článok nášho časopisu. V interview vám predstavujeme študenta kvinty, Aleksandra (Sášu) Piskareva, nádejného tenistu.

    • Pytagoriáda online
     • Pytagoriáda online

     • Ani COVID 19 nezabránil tomu, aby sa 10. 12.2020 na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho takmer všetci žiaci prímy, sekundy a tercie. A darilo sa im skutočne dobre, posúďte sami:  V príme sme mali päť úspešných riešiteľov, v sekunde osem, v tercii len štyroch, ale ďalších troch od úspešnosti delilo len nepozorné prečítanie jednej otázky.  

      V kategórii P6 (príma) sa na prvom mieste umiestnila E. Lajgútová, na druhom B. D. Bellová, na treťom A. Ďurica.

      V kategórii P7 (sekunda) zvíťazil P. Bednář,  na druhom mieste sa umiestnil R. Rada, o tretie miesto sa podelili D. Ružinský a A. Koudelka.

      V kategórii P8 (tercia) sa najlepšie darilo S. Nagyferenczovej, druhá skončila V. Sallaiová a tretí A. Budai.

      Okrem spomenutých víťazov postupujú do okresného kola aj všetci ostatní úspešní  riešitelia, teda aj F. Kántor, J. Holubek (príma), S. Medveďová, J. Durmis, T. M. Juhász,  Z. Bálintová (sekunda), J. Laššák (tercia).

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách, všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a pevne veríme, že na budúce budú mať viac šťastia.

       

    • Inlajt
     • Inlajt

     • ...alebo čo sa stane, keď zavriete premotivovaných študentov na 4 mesiace doma

       

      Nápad obnoviť školskú knižnicu iniciovala na začiatku júna Julka Sirotiaková. Sedeli sme doma už pridlho a chýbali nám naše spoločné projekty, ktoré sme ako skupina aktívnych študentov realizovali aj v minulých rokoch. S nadšením sme začali konať a pravidelne sme sa stretávali na akčných poradách. Našťastie pri nás stála pani profesorka Janka Liptáková, ktorá vždy priniesla užitočnú radu. S malou nádejou sme riaditeľke predstavili náš projekt. Vedeli sme, že to bude v čase pandémie veľká výzva, no po diskusii sme mali u nej plnú podporu.

    • Pripravení na rok 2035
     • Pripravení na rok 2035

     • V laviciach našej kvarty dnes sedia budúci kryptografi, ktorí budú v roku 2035 riadiť bezpečnosť našich dát. Vedľa nich sú architekti neurónových sietí, ktoré budú riadiť naše autonómne autá. Sú na to pripravení?

      Micro:bity môžu byť odpoveď. Nástroj, ktorý im sprístupní hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania a vzbudí vnútornú motiváciu ďalej sa (samo)vzdelávať.

      Vďaka Micro:bitom to všetko vyskúšame, aby sme boli pripravení na rok 2035.

      https://nadacnyfondtelekom.sk/podporili-sme-243-skol-ktore-ziskali-grant-na-zakupenie-microbitov/

    • Zapnite si tabule
     • Zapnite si tabule

     • Ďakujeme Nadácii Orange za podporu nášho projektu Zapnite si tabule, začíname! Vďaka podpore Nadácie Orange zrealizujeme pre našich pedagógov vzdelávanie o tom, ako využívať každému dostupnú webovú platformu www.whiteboard.fi v dištančnom vzdelávaní, vytvoríme sériu videonávodov na maximálne využitie tohto nástroja v dištančnom vzdelávaní aj počas prezenčnej výučby.

    • Poznáme víťazku školského kola Olympiády ľudských práv
     • Poznáme víťazku školského kola Olympiády ľudských práv

     • Do školského kola Olympiády ľudských práv sa zapojilo šesť žiakov z III.A a III.B triedy. Boli to žiaci, ktorým je problematika ľudských práv blízka.

      V prvej časti súťaže účastníci riešili test pozostávajúci z 25 otázok, druhú časť sme riešili tiež písomnou formou. Každý účastník si vylosoval jednu z 10 téz pôvodne pripravených na ústnu časť a v priebehu 30 minút sa k danej problematike vyjadril písomne. Ich práce sme hodnotili komplexne.

      Víťazkou sa stala Tereza Kopčáková (III.B). Na druhom mieste sa umiestnila Emília Csanková (III.B) a na treťom mieste skončila Adriana Krahulcová (III.B).

      Všetkým umiestneným aj zúčastneným žiakom gratulujeme a víťazke prajeme veľa šťastia v krajskom kole Olympiády ľudských práv.

       

    • Gymnázium očami prírody
     • Gymnázium očami prírody

     •      Minulý školský rok sa niesol v kruhu zelenej. Rozhodli sme sa zapojiť do medzinárodného výchovno-vzdelávacieho programu Zelená škola. Vytvorili sme Kolégium Zelenej školy, ktoré tvoria zástupcovia žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Spoločnou snahou sa usilujeme nájsť inšpiratívne riešenia najväčších environmentálnych problémov. Budovaním tvorivého a kritického myslenia prispievame k zlepšeniu medziľudských vzťahov. Hoci sme len malou súčasťou celku, môžeme sa podieľať na záchrane našej planéty. Každá pomoc sa ráta a Zem je nám za ňu vďačná. Viac nám o tomto programe v nasledujúcom interview prezradí pani profesorka Jana Lásková, ktorá je jeho dôležitou súčasťou.

    • Dobrovoľníctvo očami Julky Sirotiakovej
     • Dobrovoľníctvo očami Julky Sirotiakovej

     • “Dobrovoľníci nedostávajú plat nie preto, že sú bezcenní, ale preto, že sú na nezaplatenie.”

      - Sherry Anderson


       

      Počas koronakrízy sa mnoho ľudí mobilizovalo a začalo nezištne pomáhať ostatným - šiť rúška, nakupovať svojim susedom seniorom. Zažili sme veľkú vlnu dobrovoľníckych činností. Dobrovoľníctvo je však dôležité nielen počas mimoriadnych situácií ako tohtoročná pandémia. Pomoc ostatným bez nároku na odmenu je nevyhnutnou súčasťou našej spoločnosti. V tomto článku sa dozvieš, akú úlohu plní dobrovoľníctvo v dnešnom svete a prečo by ťa to malo zaujímať.

       

      Prečo ľudia v západnej Európe viac pomáhajú/Ako nás socializmus odnaučil pomáhať iným?

    • Nová posila na našej škole
     • Nová posila na našej škole

     • Ako ďalší článok v poradí Vám prinášame rozhovor s pani psychologičkou Mariolou Jančiovou, ktorá nám vo svojich odpovediach ozrejmila cieľ práce psychológa so študentmi.  
      Vyspovedal ju náš redaktor Daniel Kurák z 3.A triedy.

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze.

      Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila spolu s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2020 11. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá, ktorého sme sa aj my tento rok opäť zúčastnili. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci Prímy a Sekundy pracovali pod dohľadom Mgr. Nadi Miháľovej. Partnerskou školou sa tento školský rok stalo Gymnázium Mimoň v Českej republike.

      Inšpiráciou pri tvorbe záložiek sa stala kniha Zlatá brána. Balíčky s pečiatkou handmade, s kontaktnými údajmi, listami cestujú do Českej republiky.

      Veríme, že po návrate do škôl na obidvoch stranách záložky vyčaria žiakom úsmev na tvárach a otvoria cestu k novým priateľstvám.

       

      Mgr. Lucia Medveďová